Bible - kniha knih - úvod

Kapitola "Bible - kniha knih" nabízí biblická témata a metody práce s nimi, dále ukázkové hodiny, biblické didaktické obrazy a pomůcky, které uvádějí do základních informací o Bibli. V článku "Věrohodnost Bible" najdete krátký videosnímek "Věrohodnost Bible", který nabídne žákům několik informací o vzniku biblických spisů, a stejnojmennou powerpointovou prezentaci, která je přepracováním daného videosnímku.

Pomůcky a ukázkové hodiny jsou určeny pro žáky 1. a 2. stupně ZŠ a žáky SŠ.

V příručce, která je umístěna v souhrnu materiálů, najdete téma "Bible - kniha knih" na str.10 - 48

Souvislost tematiky s RVP:

 

1. stupeň ZŠ

2. stupeň ZŠ

Střední školy

Vzdělávací oblasti

Jazyk a jazyková komunikace

Člověk a jeho svět

Umění a kultura

Jazyk a jazyková komunikace

Člověk a společnost

Jazyk a jazyková komunikace

Člověk a společnost

Průřezová témata

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

Osobnostní a sociální výchova

Multikulturní výchova

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

Osobnostní a sociální výchova

Multikulturní výchova

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

Osobnostní a sociální výchova

Multikulturní výchova

 

Kategorie: