Ukázkové hodiny pro žáky

Článek obsahuje zatím tři scénáře výukových hodin, které jsou podrobně popsány níže:

 • A jak to bylo dál (určeno žákům 1. - 3. třídy ZŠ)
 • Návrat syna (určeno žákům 4. - 6. tříd ZŠ)
 • Bible - kniha knih (určeno žákům 7. - 9. tříd ZŠ)
 • Bible - rádce v životních situacích (pro žáky SŠ)

V příručce najdete informace na str. 44

 

 

A jak to bylo dál

 •  Určeno žákům 1. - 3. třídy ZŠ
 • Přílohy: Omalovánky Jonáš; Puzzle ryba
 • Hlavní myšlenka programu: Bible je kniha a jako taková obsahuje mnohé příběhy, které stojí za to znát, protože v sobě skrývají rozličná poselství, jež mohou obohatit život každého člověka bez rozdílu věku. V programu se pracuje s příběhem Jonáše, který byl pověřen úkolem mezi obyvateli Ninive. Jonáš se snažil utéci, ale vlivem dalších událostí nakonec úkol splnil. Bůh, který mu úkol zadal, se však zachoval jinak a obyvatele Ninive zachránil. To Jonáše rozzlobilo.
 • Hlavní cíl programu: žáci se seznámí s příběhem o Jonášovi, který nabízí téma milosrdenství k druhým lidem.
 • Metoda práce: práce s příběhem pomocí ilustrací a skládání puzzle
 • Souvislost s RVP: Multikulturní výchova, Osobnostní a sociální výchova; Vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace (Český jazyk a literatura, komunikační a slohová výchova), Člověk a jeho svět (Soužití lidí), Umění a kultura (Výtvarná výchova).

Návrat syna

 • Určeno žákům 4. - 6. tříd ZŠ
 • Přílohy: Puzzle; Pracovní list; Omalovánky
 • Hlavní myšlenka programu: Poselství o lásce a rodinných vztazích. Program nabízí podobenství o milosrdném otci a jeho dvou synech z evangelia podle Lukáše. Poskytuje podněty v oblasti vztahů mezi rodičem vychovatelem) a dítětem, které chce být nezávislé a samo rozhodovat o některých věcech svého života. Otec se v podobenství projeví jako ten, kterému záleží na vzájemném společenství mezi jím a oběma syny i mezi nimi navzájem.
 • Hlavní cíl programu: žáci se seznámí s biblickým textem a je jim představena Bible jako kniha, která podněcuje k přemýšlení o lidských vztazích.
 • Metoda práce: výtvarná činnost v souvislosti s hledáním poselství textu
 • Souvislost s RVP: Multikulturní výchova, Osobnostní a sociální výchova; Vzdělávací oblasti: pro první stupeň je to především: Jazyk a jazyková komunikace (Český jazyk, literatura), Člověk a jeho svět (Soužití lidí), Umění a kultura (Výtvarná výchova); pro druhý stupeň je to především Jazyk a jazyková komunikace (Český jazyk a literatura), Člověk a společnost (Dějepis).

Bible - kniha knih

Program se zabývá spíše Biblí jako takovou. Součástí je powerpointová prezentace, která řeší 11 otázek o Bibli. Do programu jsou zařazeny dvě textové ukázky ze Starého a Nového zákona, které spolu obsahově souvisejí (Iz 58,1-9a a Mt 25,31-46). Obě nabízejí odpověď na otázku, co je opravdovým dobrem v mezilidských vztazích.

 • Určeno žákům 7. - 9. tříd ZŠ
 • Přílohy: Powerpointová prezentace "Bible kniha knih"; Text k prezentaci; Vybrané výroky z Bible; Biblické texty ke kopírování
 • Hlavní myšlenka programu: Bible je významná kniha, a to jak z pohledu historického či literárního, tak i svým poselstvím, které člověku přináší. Seznámit se s ní a znát základní informace spojené s Biblí patří k dobrému všeobecnému vzdělání. Její obsah však může být i přínosem pro život každého jednotlivce bez rozdílu věku.
 • Hlavní cíl programu: žáci se seznámí s Biblí a s literárními druhy, které jsou v ní obsaženy; respekt ke kulturním či jiným odlišnostem
 • Metoda práce: powerpointová prezentace, práce s textem
 • Souvislost s RVP: Multikulturní výchova, Osobnostní a sociální výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech; Vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace (Český jazyk a literatura - Literární výchova - práce s časově a kulturně odlehlými texty), Člověk a společnost (Dějepis - nejstarší starověké civilizace a jejich kulturní odkaz a další jednotlivé epochy dějin).

Bible - rádce v životních situacích

Program představuje několik pohledů na Bibli: představení Bible, základní pojmy, životní situace člověka, důležité výroky či pasáže, rozlišování literárních žánrů a jejich význam, celkové poselství Bible. Metodika využívá powerpointové prezentace představené v článku "O Bibli - její struktura a reálie".

 • Určeno žákům středních škol
 • Přílohy: scénář Bible - rádce v životních situacích
 • Hlavní myšlenka programu: Bible je významná kniha, k jejímuž napsání Bůh inspiroval lidi. Každý člověk v ní může najít radu, motivaci či povzbuzení pro svůj život.
 • Hlavní cíl programu: žáci se seznámí s Biblí jako s historickým literárním textem, naučí se v ní vyhledávat konkrétní texty a hledat jejich smysl; seznámí se též s biblickými texty, které podněcují k uvažování o životě a jeho hodnotách. 
 • Metoda práce: brainstorming, vyhledávání informací, diskuse, porovnávání textů, rozlišování literárních žánrů apod.
 • Souvislost s RVP: Multikulturní výchova, Osobnostní a sociální výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech; Vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace (Český jazyk a literatura - Literární výchova - práce s časově a kulturně odlehlými texty), Člověk a společnost (Dějepis - nejstarší starověké civilizace a jejich kulturní odkaz a další jednotlivé epochy dějin).
Kategorie: