Kostely a kláštery - úvod

V kapitole "Kostely a kláštery" najdete multimediální a obrazové pomůcky, které mohou posloužit jako inspirace k tvorbě vlastních výukových hodin. Součástí je také odkaz na interaktivní CD "Kostely".

Materiály jsou určeny žákům 1. a 2. stupně ZŠ a žákům SŠ.

V příručce, která je umístěna v souhrnu materiálů, najdete téma Kostely a kláštery na str. 49 - 76

 

Souvislost tematiky s RVP:

 

1. stupeň ZŠ

2. stupeň ZŠ

Střední školy

Vzdělávací oblasti

Člověk a jeho svět

Umění a kultura

Člověk a společnost

Člověk a příroda

Umění a kultura

Člověk a svět práce

Člověk a společnost

Průřezová témata

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

Osobnostní a sociální výchova

Multikulturní výchova

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

Výchova dem. občana

Osobnostní a sociální výchova

Multikulturní výchova

Environmentální výchova

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

Osobnostní a sociální výchova

Multikulturní výchova