Ukázkové hodiny

Článek obsahuje tři scénáře výukových hodin k tématu "Symboly a rituály":

 • Velikonoční znamení (určeno žákům 1. a 2. stupně ZŠ a žáci SŠ)
 • Stopy Boží ve světě (určeno žákům 2. stupně ZŠ nebo nižším ročníkům SŠ)
 • Symboly záchrany v katakombách (určeno žákům SŠ)

 V příručce najdete informace na str. 93

 

 

Velikonoční znamení

 • Určeno žákům 1. a 2. stupně ZŠ a žáci SŠ
 • Přílohy: Velikonoční znamení; obraz Marc Chagall (Bílé ukřižování); Předlohy na svíčky
 • Hlavní myšlenka programu: Tento program je určen do hodin výtvarné výchovy. Žáci pracují se symboly, které se vztahují k velikonočním událostem. Ježíšova smrt a vzkříšení má svůj odraz v životě přírody i v životě člověka. Symboly vyjadřují tento vzájemný vztah. Symboly lze ztvárnit různými technikami: od kresby, malby až po zdobení velikonočních svící voskovými plátky. Pro žáky prvního stupně volíme jednodušší symboly z přírody. Pro žáky středních škol volíme naopak symboly, které propojují význam velikonočních událostí se životem člověka (tj. např. alfa a omega, beránek, cesta, kříž, voda, popel a tráva, ruce aj.)
 • Hlavní cíl programu: žáci rozvíjejí porozumění smyslu velikonočních událostí a jejich souvislosti s životem v přírodě a s životem člověka
 • Metoda práce: práce se symboly - výtvarné ztvárnění
 • Souvislost s RVP: Multikulturní výchova, Osobnostní a sociální výchova; Vzdělávací oblasti: pro první stupeň je to především Jazyk a jazyková komunikace, Umění a kultura, Člověk a jeho svět; pro druhý stupeň a SŠ jsou to především Jazyk a jazyková komunikace, Umění a kultura, Člověk a společnost 

Stopy Boží ve světě

 • Určeno žákům 2. stupně ZŠ nebo nižším ročníkům SŠ
 • Přílohy: Výklad symbolů; powerpointová prezentace "Stopy Boží ve světě"
 • Hlavní myšlenka programu: Symboly umožňují mluvit „řečí“, které by měli rozumět zejména lidé stejné kultury. Některé symboly mají ale stejný nebo podobný význam ve všech kulturách, proto je symbolická řeč považována za univerzální. Žáci se postupně seznamují s významem symbolu jako takového a učí se mu porozumět na již vytvořených textech. V tomto programu užíváme přírodní symboly použité v Bibli v náročné obrazné řeči, kterou se žáci pokusí alespoň z části „dekódovat“. Program předpokládá, že se žáci s Biblí již seznámili.
 • Hlavní cíl programu: žáci porozumí významu užívání symbolické řeči pro skutečnosti, které jsou těžko vyjádřitelné; seznámí se s některými biblickými texty a porozumí tomu, že jejich řeč je obrazná
 • Metoda práce: práce s textem, powerpointová prezentace
 • Souvislost s RVP: Multikulturní výchova, Osobnostní a sociální výchova; Vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace, Umění a kultura, Člověk a společnost

Symboly záchrany v katakombách

 •  Určeno žákům SŠ 
 • Přílohy: Powerpointová prezentace "Symboly záchrany v katakombách"
 • Hlavní myšlenka programu: Námět může být použit jako malý projekt v rámci dějepisu nebo jako společný projekt dějepisu a výtvarné výchovy. Žáci se seznámí s životem prvních křesťanů v Římě a jejich pronásledováním některými císaři. Zjistí si informace o římských katakombách a poté se seznámí se symboly, které souvisejí se záchranou člověka očekávanou od Boha. Hledají souvislost symbolu s odpovídající biblickou událostí nebo zkušeností křesťanů té doby. Výsledkem může být plakát na téma „Záchrana očekávaná prvními křesťany od Boha“. Na závěr může proběhnout diskuse na téma: Má vzkaz, který nechali první křesťané v katakombách prostřednictvím svých symbolů dalším generacím nějaký význam pro nás?
 • Hlavní cíl programu: žáci lépe porozumí hlavním pilířům křesťanské víry, které poznají v souvislosti mezi symboly a biblickými texty; mohou porovnat touhy prvních křesťanů s obecně lidskými touhami, které si tak mohou lépe uvědomit i ve vlastním životě
 • Metoda práce: powerpointová prezentace, práce s počítačem  
 • Souvislost s RVP: Multikulturní výchova, Osobnostní a sociální výchova; Vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace, Umění a kultura, Člověk a společnost 

 

Kategorie: