Ukázkové hodiny k tématu

Článek obsahuje dva scénáře výukových hodin o slavení svátku "Vzpomínky na všechny věrné zemřelé":

 • Vzpomínky na zemřelé a cena života (pro žáky 1. stupně ZŠ)
 • "Dušičky" (pro žáky 2. stupně ZŠ a žáky SŠ)

 

Vzpomínky na zemřelé a cena života

 • Určen žákům 1. stupně ZŠ
 • Přílohy: Powerpointová prezentace "Cena života"; Panáček; Podněty k diskusi s dětmi
 • Hlavní myšlenka programu: Úcta k našim mrtvým předkům je pozitivní součástí naší kultury a součástí naší tradice a dávné historie. Program přibližuje smysl křesťanského svátku, který je v občanském kalendáři pojmenován jako „Památka zesnulých“ nazývaný mezi lidmi spíše „Dušičky“. V období kolem 2. listopadu lidé zvlášť pamatují na své blízké, kteří již zemřeli. Navštěvují hroby svých příbuzných, čistí je, zdobí a rozsvěcují svíčky. S touto zkušeností se mohli žáci již setkat. Na tuto tradici navazuje otázka, co bude po smrti člověka: jak žije ve vzpomínkách lidí, jakou má jeho život očima pozůstalých cenu nebo také zda existuje život po smrti. Žáci se seznámí se symboly, které se objevují v souvislosti se smrtí a s vírou ve věčný život na našich hřbitovech. Seznámí se též se smyslem svátků Halloween, který sice do naší tradice nepatří, ale v posledních letech se u nás hojněji objevuje.
 • Hlavní cíl programu: žáci se seznámí s původem a obsahem křesťanského svátku „Vzpomínka na věrné zemřelé“ a jeho tradicí v naší společnosti; zamýšlejí se, jak je chápána smrt a život po ní
 • Metoda práce: powerpointová prezentace, dialog
 • Souvislost s RVP: Multikulturní výchova, Osobnostní a sociální výchova; Vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace (Český jazyk a literatura - Naslouchání, Mluvený projev), Člověk a jeho svět (Člověk a jeho svět - Kultura), Umění a kultura (Výtvarná výchova - Přístupy k vizuálně obrazným vyjádřením) 

Dušičky

 • Určen žákům 2. stupně ZŠ a žákům SŠ
 • Přílohy: Powerpointová prezentace "Dušičky"
 • Hlavní myšlenka programu: Tento program je určen k osvětě o obsahu a smyslu křesťanského svátku „Památka na všechny věrné zemřelé“, který je v občanském kalendáři pojmenován jako „Památka zesnulých“ a v praxi se traduje jako „dušičky“. V tomto období před a kolem 2. listopadu lidé navštěvují hroby svých příbuzných, čistí je, zdobí a rozsvěcují svíčky. S touto zkušeností se mohli žáci již setkat. Vedle toho se v naší zemi šíří tradice známá jako „halloween“, jejíž projevy korespondují s pohanským, tedy předkřesťanským přístupem k „tajemnu“, které obestírá smrt člověka. Projevy této slavnosti jsou na první pohled atraktivnější. Tento program nechce stavět tyto tradice do opozice, ale nabízí podněty k diskusi o smyslu obou těchto tradic, neboť se domníváme, že úcta k našim mrtvým předkům je pozitivní součástí naší kultury. Její udržení však vyžaduje ochotu k určité námaze a investici.
 • Hlavní cíl programu: žáci se seznámí s původem, způsobem a obsahem křesťanského slavení svátku "Dušiček" a jeho tradicí v naší společnosti
 • Metoda práce: powerpointová prezentace
 • Souvislost s RVP: Multikulturní výchova, Osobnostní a sociální výchova; Vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace (Český jazyk a literatura - Naslouchání, Mluvený projev), Člověk a společnost (Výchova k občanství - Kulturní život), Umění a kultura (Výtvarná výchova - Přístupy k vizuálně obrazným vyjádřením); pro  střední školy je to především: Člověk a společnost (Občanský a  společenskovědní základ - Víra v lidském životě; Dějepis - Křesťanství jako nové kulturní a společenské pojítko)    

                                                                             

PřílohaVelikost
Package icon vzpominky_na_zemrele_a_cena_zivota.zip2.98 MB
Package icon dusicky.zip6.01 MB
Kategorie: