O národních světcích - ukázkové hodiny

Článek obsahuje zatím čtyři scénáře výukových hodin o sv. Václavovi a sv. Anežce:

 • Není princezna jako princezna (program o sv. Anežce) - (pro žáky 1. - 4. tříd ZŠ)
 • Koleda Dobrý král Václav (pro žáky 1. stupně ZŠ)
 • Jít za svým cílem (program o sv. Anežce) - (pro žáky 5. - 9. tříd ZŠ)
 • Kníže Václav (pro žáky 2. stupně ZŠ a žáky SŠ)

V příručce najdete informace na str. 41

 

Není princezna jako princezna (program o sv. Anežce)

 • Určen žákům 1. - 4. třídy ZŠ
 • Přílohy: Pracovní list; písnička "Šaty dělaj člověka"; obrázky "Společnost"; Symboly
 • Hlavní myšlenka programu: Svatá Anežka Česká patří k tzv. patronům českého národa. To je k osobnostem, na které se národ obracel v modlitbě v dobách, kdy prožíval nějaké ohrožení nebo těžké období. Výraznou zkušeností se svatoanežskou tradicí byly události v listopadu roku 1989. Dne 13. 11. tohoto roku se čeští katolíci dočkali tzv. svatořečení svaté Anežky v Římě a do týdne se pak radovali z pádu totalitní vlády v Československu. Není divu, že si tyto dvě události dodnes spojují. Dětem mladšího školního věku jsou tyto souvislosti neznámé a vzdálené. Je však žádoucí, aby poznávaly osobnosti naší národní tradice, které významným způsobem ovlivnily vývoj naší společnosti směrem k její větší lidskosti, solidaritě a vzájemnosti. K takovým osobnostem svatá Anežka Česká bezesporu patří. Proto je účelem tohoto programu nabídnout všem dětem mladšího školního věku bez ohledu na jejich vztah k víře a církvi poznání charakteristických rysů osobnosti svaté Anežky, které jim mohou být blízké.
 • Hlavní cíl programu: žáci se seznámí s postavou sv. Anežky České a jejím posláním, které ovlivnilo nejen život v její době, ale i v době současné; žáci se zamýšlejí nad kritérii, podle kteých hodnotíme druhé lidi, co vede k rozdělení společnosti a co ji může stmelit
 • Metoda práce: interaktivní program, žáci pracují s různými materiály (šátky, obrázky...)
 • Souvislost s RVP: Multikulturní výchova, Osobnostní a sociální výchova; Vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace (Český jazyk a literatura - Naslouchání, Mluvený projev), Člověk a jeho svět (Člověk a jeho svět - Soužití lidí, Chování lidí, Kultura, Orientace v čase a časový řád), Umění a kultura (Výtvarná výchova - Uspořádání objektů do celku, Přístupy k vizuálně obrazným vyjádřením), Hudební výchova

Koleda Dobrý král Václav

 • Program vychází z anglické koledy "Dobrý král Václav - Good King Wenceslas"
 • Určen žákům 1. stupně ZŠ
 • Přílohy: Text koledy "Dobrý král Václav"; obraz ke koledě; nahrávka koledy; text "Život sv. Václava"
 • Hlavní myšlenka programu: Kníže Václav je významnou postavou české historie. Svým životem panovníka a světce v jedné osobě nám zanechal odkaz, ze kterého čerpaly generace v každé době. Proto je Václav právem uctíván jako patron naší země. Ač o jeho životě svědčí více legendy zaznamenané mnichy než kronikální zápisy (ostatně, v tehdejší době jde o běžný historický pramen), stojí právě svatováclavská tradice na počátku národního uvědomění Čechů. Program pracuje s koledou o Dobrém králi Václavovi. Představuje ho jako křesťanského panovníka, který vidí potřeby lidí ve své zemi a neváhá jim pomoci bez rozdílu jejich postavení.
 • Hlavní cíl programu: žáci se seznámí s postavou sv. Václava jako dobrého krále, který viděl potřeby lidí a neváhal jim pomoci a na základě jeho života jsou vedeni k zaujetí správného postoje k lidem, kteří pomoc potřebují
 • Metoda práce: interaktivní program, práce na základě koledy, hraní rolí,
 • Souvislost s RVP: Osobnostní a sociální výchova, Multikulturní výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech; Vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace - Český jazyk a literatura; Člověk a jeho svět (vlastivěda), Umění a kultura (Hudební výchova, Výtvarná výchova), Doplňující vzdělávací obory (Dramatická výchova)

Jít za svým cílem (program o sv. Anežce)

 • Určen žákům 5. - 9. tříd ZŠ
 • Přílohy: Powerpointová prezentace "Vítězství Úspěch"; Pracovní listy "Tabula Vitae" pro 1. a 2. stupeň ZŠ a SŠ; powerpointová prezentace "Anežka ve výtvarném umění"; součástí metodiky je text pro učitele "Anežka - základní informace pro učitele"
 • Hlavní myšlenka programu: Svatá Anežka Česká patří k tzv. patronům českého národa. To je k osobnostem, na které se národ obracel v modlitbě v dobách, kdy prožíval nějaké ohrožení nebo těžké období. Výraznou zkušeností se svatoanežskou tradicí byly události v listopadu roku 1989. Dne 13. 11. tohoto roku se čeští katolíci dočkali tzv. svatořečení svaté Anežky v Římě a do týdne se pak radovali z pádu totalitní vlády v Československu. Není divu, že si tyto dvě události dodnes spojují. Žákům jsou tyto souvislosti neznámé a vzdálené. Je však žádoucí, aby poznávaly osobnosti naší národní tradice, které významným způsobem ovlivnily vývoj naší společnosti směrem k její větší lidskosti, solidaritě a vzájemnosti.
 • Hlavní cíl programu: žáci se seznámí s osobou sv. Anežky České a na základě příkladu jejího života přemýšlejí o svých životních cílech a hodnotách
 • Metoda práce: práce s textem legendy
 • Souvislost s RVP: Multikulturní výchova, Osobnostní a sociální výchova; Vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace (Český jazyk a literatura - Tvořivé činnosti s literárním textem), Člověk a společnost (Dějepis - Křesťanství; Výchova k občanství - Vztahy mezi lidmi, Podobnost a odlišnost lidí, Osobní rozvoj), Umění a kultura (Výtvarná výchova - Přístupy k vizuálně obrazným vyjádřením); pro 5. třídu to je především Jazyk a jazyková komunikace (Český jazyk a literatura - Naslouchání, Mluvený projev), Člověk a jeho svět (Člověk a jeho svět - Soužití lidí) 

Kníže Václav

 • Určen žákům 2. stupně ZŠ a žákům SŠ
 • Přílohy: Powerpointová prezentace "Kníže Václav"; Svatováclavský chorál
 • Hlavní myšlenka programu: Osoba knížete Václava je jednou z nejvýraznějších postav české historie a stojí na počátku našeho národního uvědomění. Svatováclavská tradice prostupuje tisíc let naší státnosti a v novodobé historii byl jako výraz úcty k osobě a odkazu tohoto přemyslovského knížete zaveden státní svátek v den připomínky jeho vraždy (mučednické smrti). Program seznamuje žáky v několika rovinách s osobou sv. Václava a s národní tradicí.
 • Hlavní cíl programu: žáci se seznámí s kořeny svatováclavské tradice a s křesťanským postojem sv. Václava 
 • Metoda práce: powerpointová prezentace
 • Souvislost s RVP: Multikulturní výchova, Osobnostní a sociální výchova; Vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace (Český jazyk a literatura - Naslouchání, Mluvený projev), Člověk a společnost (Dějepis - Křesťanství; Výchova k občanství - Naše obec, region, kraj, Kulturní život, Zásady lidského soužití, Podobnost a odlišnost lidí), Člověk a příroda (Zeměpis -. Krajina), Umění a kultura (Výtvarná výchova - Přístupy k vizuálně obrazným vyjádřením), Člověk a zdraví (Výchova ke zdraví - Mezilidské vztahy, komunikace a kooperace, Morální rozvoj); pro střední školy je to především: Člověk a společnost (Občanský a společenskovědní základ - Víra v lidském životě; Dějepis - Křesťanství jako nové kulturní a společenské pojítko; Geografie - Krajina), Člověk a zdraví (Výchova ke zdraví - Rozvoj sociálních dovedností pro život s druhými lidmi)