Světci a státní svátky - úvod

V kapitole "Světci a státní svátky ČR" najdete isnpiraci pro práci s legendami o svatých, základní data a údaje o známých světcích (sv. Václav, sv. Anežka, sv. Cyril a Metoděj), pomůcky, metody práce a ukázkové hodiny.

Ukázkové  hodiny a pomůcky jsou určeny pro 1. i 2. stupeň ZŠ a žáky SŠ.

V příručce, která je umístěna v souhrnu materiálů, najdete téma Světci a státní svátky na str. 29 - 43

Souvislost tematiky s RVP:

 

 

1. stupeň ZŠ

2. stupeň ZŠ

Střední školy

Vzdělávací oblasti

Jazyk a jazyková komunikace

Člověk a jeho svět

Umění a kultura

Jazyk a jazyková komunikace

Člověk a společnost

Výchova k občanství

Jazyk a jazyková komunikace

Člověk a společnost

 

Průřezová témata

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

Osobnostní a sociální výchova

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

Osobnostní a sociální výchova

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

Osobnostní a sociální výchova