Advent

Článek obsahuje scénář výukové hodiny o poselství Adventu. Propojuje smysl adventních tradic s přípravou na slavení Vánoc. Je určen žákům 4. - 9. třídy základních škol. Součástí jsou obrazy dvou světců, jejichž svátky se v adventní době slaví (sv. Mikuláš, sv. Barbora).

Advent

  • Přílohy: obrázky: sv. Barbora; sv. Mikuláš
  • Anotace: Program je orientován především na osobnostní a sociální výchovu. Není postaven na vánočním příběhu (předpokládá se však jeho znalost), ale propojuje smysl adventních tradic (adventní kalendář, věnec, barborky a mikulášská nadílka) s přípravou na slavení Vánoc jako svátků rodiny. Příprava na Vánoce  prostřednictvím tradic může vést člověka k tomu, aby se stal druhým lidem „dárkem“ on sám.
  • Hlavní myšlenka programu: Příprava na Vánoce prostřednictvím tradic může vést člověka k tomu, aby se stal druhým lidem "dárkem" on sám  
  • Hlavní cíl programu: žáci se seznámí s křesťanskými adventními tradicemi a porozumí souvislostem mezi tradičním pojetím Vánoc jako svátků rodiny a smyslem adventních tradic a jejich symbolů
  • Metoda práce: žáci sedí v komunitním kruhu, pomocí různých materiálů a pomůcek jsou jim přiblíženy tradice, symboly a některé osobnosti adventní doby
  • Souvislost s RVP: Multikulturní výchova, Osobnostní a sociální výchova; Vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace (Český jazyk a literatura - Naslouchání, Mluvený projev), Člověk a společnost (Dějepis - Křesťanství, Problémy současnosti; Výchova k občanství - Kulturní život, Vztahy mezi lidmi, Zásady lidského soužití, Podobnost a odlišnost lidí, Vnitřní svět člověka, Osobní rozvoj), Umění a kultura (Výtvarná výchova - Přístupy k vizuálně obrazným vyjádřením), Člověk a zdraví (Výchova ke zdraví - Mezilidské vztahy, komunikace a kooperace)
PřílohaVelikost
Microsoft Office document icon advent_metodika.doc97 KB
Image icon barbora.jpg96.82 KB
Image icon mikulas.jpg109.96 KB
Kategorie: