Vánoční příběh - ukázkové hodiny

V  tomto článku najdete zatím šest scénářů výukových hodin s tématem biblického vánočního příběhu a jeho poselství:

 • Narodil se Kristus Pán (1. - 3. třída)
 • Proč přišli tři mudrci do Betléma (1. - 5. třída)
 • Vánoce - Sluníčko (1. - 5. třída)
 • Světlo v temnotách (4. - 5. třída)
 • Tajemství vánoční hvězdy (2. stupeň ZŠ) 
 • Tříkrálový příběh (2. stupeň ZŠ a SŠ)
 • Ikona narození Ježíše Krista (8. a 9. třída a žáci SŠ)

V příručce najdete informace na str. 24 - 25 

 

Narodil se Kristus Pán 

 • Určen žákům 1. - 3. tříd ZŠ
 • Přílohy: Koledy
 • Hlavní myšlenka programu: Jádrem programu je vyprávění vánočního biblického příběhu v lidových koledách. Tento příběh je o radosti a má motivovat žáky k tomu, aby byli schopni připravit a sdělit svým spolužákům zprávu, která jim udělá radost.
 • Hlavní cíl programu: žáci se seznámí s biblickým vánočním příběhem prostřednictvím známých koled a společně z něj vyvozují poselství o míru, přátelství a lásce
 • Metoda práce: interaktivní program, vánoční příběh je možné ztvárnit pomocí šátků (v komunitním kruhu), nebo je možné s žáky daný příběh zahrát jako divadlo
 • Souvislost s RVP: Multikulturní výchova, Osobnostní a sociální výchova; Vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace (Český jazyk a literatura - Naslouchání, Mluvený projev), Člověk a jeho svět (Člověk a jeho svět - Soužití lidí, Chování lidí, Kultura, Orientace v čase a časový řád), Umění a kultura (Výtvarná výchova - Přístupy k vizuálně obrazným vyjádřením, Komunikační obsah vizuálně obrazných vyjádření; Hudební výchova - Hra na hudební nástroje), Doplňující vzdělávací obory (Dramatická výchova - Sociálně komunikační dovednosti)

Proč přišli tři mudrci do Betléma

 • Určen žákům 1. - 5. tříd ZŠ
 • Přílohy: Powerpointová prezentace "Proč přišli tři mudrci do Betléma"
 • Anotace:
 • Hlavní myšlenka programu: Vánoční biblický příběh o putování tří králů (mudrců) do Betléma představuje dítě Ježíše jako nově narozeného krále, který nechtěl být králem uctívaným pro své bohatství, ale králem, který bude inspirovat druhé lidi ke konání dobra. Žáci k tomuto poselství postupně přicházejí spolu s mudrci, kteří zkoumali tajemství hvězdy, jež je přivedla k takovému králi.Tento příběh obsahuje celou řadu symbolů a žáci mají skrze jejich interpretaci možnost nahlédnout do jednoho ze způsobů vyjadřování autorů biblických příběhů. Poselství příběhu vybízí k solidaritě s chudými lidmi našeho světa, které je východiskem pro pořádání tzv. „Tříkrálové sbírky“. Tento program tak může posloužit i k motivaci koledníků sbírky.
 • Hlavní cíl programu: žáci se seznámí s biblickým vánočním poselstvím prostřednictvím vyprávění tříkrálového příběhu a na jeho základě se zamýšlejí nad smyslem tříkrálové sbírky; diskutují o důležitosti člověka, o vzájemné pomoci
 • Metoda práce: powerpointová prezentace
 • Souvislost s RVP: Multikulturní výchova, Osobnostní a sociální výchova; Vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace (Český jazyk a literatura - Naslouchání, Mluvený projev), Člověk a jeho svět (Člověk a jeho svět - Soužití lidí, Chování lidí, Kultura, Orientace v čase a časový řád), Umění a kultura (Výtvarná výchova - Přístupy k vizuálně obrazným vyjádřením, Komunikační obsah vizuálně obrazných vyjádření)

Vánoce - Sluníčko

Program pracuje se symbolem slunce, které umožňuje člověku žít, stejně jako Vánoce v sobě nesou poselství důležité pro člověka.

 • Určen žákům 1. - 5. tříd ZŠ
 • Přílohy: Písnička "Já Tobě nesu slunce svit"; Meditační hudba
 • Hlavní myšlenka programu: Lidé potřebují ke svému životu svit slunce, jinak by na naší planetě nemohl existovat život. Kromě toho potřebují mít někoho blízkého, koho mohou obdarovat, kdo jim rád pomůže a s kým mohou trávit alespoň nějaký čas.
  Vánoční zvyk obdarovávat se dárky je jedním z vyjádření vzájemného zájmu a radosti z něj.
 • Hlavní cíl programu: žáci se seznámí s biblickým vánočním příběhem a jeho poselstvím o radosti a na jeho základě diskutují o tom, co může člověku napomoci k radostnému prožívání vánočních svátků
 • Metoda práce: žáci sedí v komunitním kruhu, vánoční příběh je ztvárňován pomocí různých materiálů
 • Souvislost s RVP: Multikulturní výchova, Osobnostní a sociální výchova; Vdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace (Český jazyk a literatura - Naslouchání, Mluvený projev), Člověk a jeho svět (Člověk a jeho svět - Soužití lidí, Chování lidí, Kultura), Umění a kultura (Výtvarná výchova - Prvky vizuálně obrazného vyjádření, Uspořádání objektů do celku, Přístupy k vizuálně obrazným vyjádřením, Osobní postoj v komunikaci, Komunikační obsah vizuálně obrazných vyjádření; Hudební výchova)

Světlo v temnotách

Se symbolikou světla pracoval výtvarník Daniel Suchý při tvorbě vitráží na motivy biblického příběhu o Ježíšově narození. Tyto vitráže byly před několika lety vystaveny ve výstavní síni Biskupství královéhradeckého. Byl k nim připraven interaktivní program pro žáky z hradeckých škol. Program se setkal s velkým zájmem jak ze stran žáků tak i učitelů a proto jsme jej převedli do formy, kterou lze použít přímo ve školách. Jednotlivé vitráže jsou nafoceny a jsou součástí powerpointové prezentace k programu.

 • Určen žákům 4. a 5. tříd ZŠ
 • Přílohy: Powerpointová prezentace "Světlo v temnotách"; Komentář k PW "Světlo v temnotách"
 • Hlavní myšlenka programu: Vánoční příběh je vyprávěn v obrazech, které v sobě nesou symboliku barev. Žákům je význam barev přirozeně blízký a pod vedením lektora jim snadno porozumějí. Postupně v nich objevují lidské city – radost, naději, víru, lásku, prozíravost, dobro, ale i strach, nenávist, zlobu a nutnost útěku před zlem. Základní poselství celého cyklu však vyznívá povzbudivě; žádné překážky nás nemohou zastavit na cestě za dobrem a nemohou nás připravit o radost, kterou nám dává blízkost lidí, kteří nás mají rádi.
 • Hlavní cíl programu: na základě biblického vánočního příběhu se žáci vyjadřují k významu mezilidských vztahů v rodině pro radostné prožití vánočních svátků
 • Metoda práce: powerpointová prezentace - práce s obrazy
 • Souvislost s RVP: Multikulturní výchova, Osobnostní a sociální výchova; Jazyk a jazyková komunikace (Český jazyk a literatura - Naslouvání, Mluvený projev), Umění a kultura (Výtvarná výchova - Prvky vizuálně obrazného vyjádření, Uspořádání objektů do celků, Přístupy k vizuálně obrazným vyjádřením, Osobní postoj v komunikaci

Tajemství vánoční hvězdy

 • Určen žákům 2. stupně ZŠ
 • Přílohy: Powerpointová prezentace "Tajemství vánoční hvězdy - příběh"
 • Hlavní myšlenka programu: mladí lidé touží po tom, aby byli šťastní, a mnoho z nich se domnívá, že cestou ke štěstí je bohatství. Vánoční příběh v tomto ohledu nabízí podněty k zamyšlení, co činí člověka opravdu bohatým a co ho naopak ochuzuje. Vánoční hvězda člověka směřuje k opravdovému bohatství.
 • Hlavní cíl programu: na základě vánočního příběhu a jeho poselství žáci budou motivováni k uvažování o společných hodnotách všech lidí, přemýšlejí, v čem spočívá pravé bohatství člověka a co ho v životě ochuzuje; co člověka činí šťastným a po čem touží
 • Metoda práce: powerpointová prezentace, práce s příběhem
 • Souvislost s RVP: Multikulturní výchova, Osobnostní a sociální výchova; Vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace (Český jazyk a literatura - Naslouchání, Mluvený projev, Tvořivé činnosti s literárním textem), Člověk a společnost (Dějepis - křesťanství, Problémy současnosti; Výchova k občanství - Kulturní život, Vztahy mezi lidmi, Zásady lidského soužití, Podobnost a odlišnost lidí, Vnitřní svět člověka), Člověk a příroda (Zeměpis - světadíly, oceány, makroregiony světa, krajina), Umění a kultura (Výtvarná výchova - Přístupy k vizuálně obrazným vyjádřením, Komunikační obsah vizuálně obrazných vyjádření), Člověk a zdraví (Výchova ke zdraví - Sebepoznání a sebepojetí, Mezilidské vztahy, komunikace a kooperace);

Tříkrálový příběh

 • Určen žákům 2. stupně ZŠ a žákům SŠ
 • Přílohy: Powerpointová prezentace "Tříkrálový příběh"
 • Hlavní myšlenka programu: Jádrem programu je vyprávění vánočního biblického příběhu o putování tří mudrců do Betléma. Tento příběh obsahuje celou řadu symbolů a žáci mají skrze jejich interpretaci možnost nahlédnout do jednoho ze způsobů vyjadřování autorů biblických příběhů. Tento příběh má velmi aktuální přesah v oblasti solidarity s chudými lidmi našeho světa, který je východiskem pro pořádání tzv. „Tříkrálové sbírky“. Tento program tak může posloužit k motivaci koledníků sbírky.
 • Hlavní cíl programu: žáci se seznámí s biblickým vánočním poselstvím prostřednictvím tříkrálového příběhu a na jeho základě přemýšlejí o smyslu tříkrálové sbírky a diskutují o tom, zda má tato tradice smysl i v dnešní době
 • Metoda práce: powerpointová prezentace, práce s příběhem
 • Souvislost s RVP: Multikulturní výchova, Osobnostní a sociální výchova; Vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace (Český jazyk a literatura - Naslouchání, Mluvený projev, Tvořivé činnosti s literárním textem), Člověk a společnost (Dějepis - křesťanství, Problémy současnosti; Výchova k občanství - Kulturní život, Vztahy mezi lidmi, Zásady lidského soužití, Podobnost a odlišnost lidí, Vnitřní svět člověka), Umění a kultura (Výtvarná výchova - Přístupy k vizuálně obrazným vyjádřením, Komunikační obsah vizuálně obrazných vyjádření), Člověk a zdraví (Výchova ke zdraví - Sebepoznání a sebepojetí, Mezilidské vztahy, komunikace a kooperace, Morální rozvoj); pro střední školy je to především vzdělávací oblast Člověk a společnost (Občanský a společenskovědní základ - Osobnost člověka, Společenská podstata člověka, Sociální struktura společnosti; Dějepis - Křesťanství jako nové kulturní a společenské pojítko) 

Ikona narození Ježíše Krista

V řeči ikon tvoří "písmena abecedy" barvy a tvary, pohledy, postoje a gesta, symbolické předměty (svitek, kniha...) apod. Jsou přesně určeny a ikonopisec je musí zachovat kvůli autenticitě a čitelnosti sdělení. Obsah ikon vychází z Bible, z předávané víry a z křesťanské bohoslužby. Ikony umožňují číst biblické události v souvislostech  a objevovat tak jejich poselství novým způsobem.

Pro program, který je v metodice popsaný, jsme zvolili ikonu z počátku 15. století, která je připisována známému ruskému ikonopisci Andreji Rublevovi.

 • Určen žákům 8. a 9. tříd a žákům SŠ
 • Přílohy: Pracovní list s texty
 • Hlavní myšlenka programu: Na událost Ježíšova narození lze nahlížet z různých úhlů pohledu. Můžeme se soustředit pouze na samotný příběh, nebo ho vnímat v širších souvislostech. Jednou z možností, jak na tyto souvislosti ukázat, je „četba“ ikony, kde ikonopisec propojuje různé biblické události a ukazuje, jakým způsobem souvisejí s vánočním příběhem. Tak můžeme na jednom obraze vidět souvislosti mezi starozákonními výroky a jejich naplněním v Novém zákoně. Autorovi ikony se podařilo ukázat též souvislost mezi Ježíšovým narozením a smrtí. Do ikony též zakomponoval některá vyprávění z tzv. apokryfů, tj. spisů, které nebyly přijaty jako součást Bible.
 • Hlavní cíl programu: žáci se seznámí s "četbou" ikony a na jejím základě objevují vánoční poselství a aktualizují ho do dnešní doby 
 • Metoda práce: práce s textem, "četba" ikony
 • Souvislost s RVP: Multikuturní výchova, Osobnostní a sociální výchova; Člověk a společnost (Dějepis: křesťanství; Výchova k občanství: Člověk ve společnosti - kulturní život, vztahy mezi lidmi, zásady lidského soužití); pro střední školy: Člověk a společnost - Občanský a společenský základ: Člověk ve společnosti - společenská podstata člověka; Úvod do filosofie a religionistiky - víra v lidském životě; Člověk a příroda - Zeměpis: Sociální prostředí - obyvatelstvo, kulturní a politické prostředí 
Kategorie: