Velikonoční příběh a Ježíš - ukázkové hodiny

Článek obsahuje zatím osm scénářů výukových hodin s tématem velikonočního biblického příběhu:

 • Příběh o bolesti a radosti (1. - 4. třída ZŠ)
 • Nový život (4. - 6. třída ZŠ)
 • Pašijový příběh a Ježíšovi soudci (2. stupeň ZŠ)
 • Co se stalo s Ježíšem (6. - 7. třída ZŠ)
 • Znamení duhy (9. třída a žáci SŠ)
 • Ježíš v proměnách staletí (žáci SŠ)
 • Ježíšovo odsouzení a smrt (žáci SŠ)
 • Ježíš v evangeliích (žáci SŠ)

V příručce najdete informace na str. 25 - 27

 

Příběh o bolesti a radosti

 • Určen žákům 1. - 4. třídy ZŠ
 • Přílohy: Text písničky "Moje malé světélko"
 • Hlavní myšlenka programu: Velikonoční události vypráví tzv. pašijový příběh, který se vyskytuje dokonce u všech čtyř autorů biblických evangelií. Každý z nich vypráví jiné podrobnosti pro jiné čtenáře. V tomto programu jsme vytvořili verzi pro mladší žáky. Soustředili jsme se na prožívání jednotlivých osob, zvláště Ježíše Krista, který je hlavním hrdinou tohoto příběhu. Žáci s ním mají prožít jeho bolesti a radosti a zamyslet se i nad těmi, které znají ze svého života. Hlavní momenty pašijového příběhu jsou zdůrazněny použitím symbolů: kříž – srdce – svíce.
 • Hlavní cíl programu: žáci se seznámí s biblickým velikonočním příběhem a jeho poselstvím a na jeho základě se zamýšlejí nad hledáním cesty k šťastnému soužití mezi lidmi
 • Metoda práce: komunitní kruh, žáci pracují s různými materiály (kameny, šátky...), hlavní momenty příběhu jsou zdůrazněny použitím symbolů: kříž - srdce - svíce
 • Souvislost s RVP: Multikulturní výchova, Osobnostní a sociální výchova; Vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace (Český jazyk a literatura - Naslouchání, Mluvený projev), Člověk a jeho svět (Člověk a jeho svět - Soužití lidí, Chování lidí, Kultura), Umění  a kultura (Výtvarná výchova - Uspořádání objektů do celků, Přístupy k vizuálně obrazným vyjádřením, Osobní postoj v komunikaci)

Nový život

 • Určen žákům 4. - 6. tříd ZŠ
 • Přílohy: Powerpointová prezentace "Nový život"
 • Hlavní myšlenka programu: Velikonoce jsou známé jako svátky jara. V křesťanství jsou slaveny jako svátky daru nového života. K zakoušení tohoto nového života vede Ježíšova cesta jako člověka, který šířil dobro a nemstil se zlým. Naopak prosazoval přátelskou lásku před nenávistí a veškerým zlem, které otravuje mezilidské vztahy, působí bolest a války.
 • Hlavní cíl programu: žáci se seznámí se společným základem křesťanských Velikonoc, s historickými souvislostmi jejich vzniku a porozumí souvislosti mezi prožíváním Velikonoc jako svátků jara a obsahem velikonočních lidových tradic
 • Metoda práce: powerpointová prezentace, práce s obrazy
 • Souvislost s RVP: Multikulturní výchova, Osobnostní a sociální výchova; Vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace (Český jazyk a literatura - Naslouchání, Mluvený projev), Člověk a jeho svět (Člověk a jeho svět - Soužití lidí, Chování lidí, Kultura), Umění a kultura (Výtvarná výchova - Prvky vizuálně obrazného vyjádření, Přístupy k vizuálně obrazným vyjádřením, Osobní postoj v komunikaci); pro druhý stupeň je to především Člověk a společnost (Dějepis - Křesťanství, Výchova k občanství - Naše obec, region, kraj, Kulturní život, Vztahy mezi lidmi, Zásady lidského soužití, Podobnost a odlišnost lidí, Vnitřní svět člověka, Osobní rozvoj), Umění a kultura (Výtvarná výchova - Prvky vizuálně obrazného vyjádření, Přístupy k vizuálně obrazným vyjádřením, Komunikační obsah vizuálně obrazných vyjádření)

Pašijový příběh a Ježíšovi soudci

 • Určen žákům 2. stupně ZŠ
 • Přílohy: Plánek Jeruzaléma; Profily soudců
 • Hlavní myšlenka programu: Program seznámí žáky s původním zněním příběhu Ježíšova utrpení, smrti a oslavení podle textů jednotlivých evangelií. Ukazuje rozdíly v líčení jednotlivých autorů a seznamuje se skutečností, že každý z nich psal pro jinou skupinu adresátů, a proto si všímal jiných podrobností než druhý. Druhým úkolem je seznámit se s charakteristikou vlivných osob, které se podílely na Ježíšově odsouzení a uvědomění si určité podobnosti mezi klíčovými historickými událostmi všech epoch. Podobně lze „číst“ i vlastní život.
 • Hlavní cíl programu: žáci se seznámí s příběhem Ježíšova utrpení, smrti a vzkříšení podle textů jednotlivých evangelií a zkoumají rozdíly v popisu příběhu jednotlivých autorů
 • Metoda práce: práce s textem, práce ve skupinách
 • Souvislost s RVP: Multikulturní výchova, Osobnostní a sociální výchova; Člověk a společnost - Dějepis: Starověk; Občanský a společenský základ: Člověk ve společnosti, Úvod do filosofie a religionistiky; Člověk a příroda - Zeměpis: Sociální prostředí - obyvatelstvo, kulturní politické prostředí

Co se stalo s Ježíšem

 • Určen žákům 6. - 7. tříd ZŠ
 • Přílohy: Powerpointová prezentace "Pašijový příběh"
 • Hlavní myšlenka programu: Biblické události, které se vztahují k Velikonocím, vypráví tzv. pašijový příběh o utrpení, smrti a slavném zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Tento příběh je zapsán v evangeliích několika autory. Vybrali jsme a zaktualizovali texty z jednotlivých verzí příběhu tak, aby žákům přiblížily své poselství: člověk dokáže být druhému člověku nepřítelem z různých důvodů, toto nepřátelství však lze překonat důvěrou ve smysluplnost jednání a poslání.
 • Hlavní cíl programu: žáci se seznámí s biblickým velikonočním příběhem a jeho poselství a objevují smysl pašijových her a hodnotí, zda tato forma podání může oslovit současného člověka
 • Metoda práce: práce s textem - čtení, nebo divadlo, powerpointová prezentace
 • Souvislost s RVP: Multikulturní výchova, Osobnostní a sociální výchova; Vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace (Český jazyk a literatura - Mluvený projev), Člověk a společnost (Dějepis - křesťanství, Výchova k občanství - Kulturní život, Vztahy mezi lidmi, Zásady lidského soužití, Podobnost a odlišnost lidí); Dramatická výchova (Základní předpoklady dramatického jednání - herní dovednosti, sociálně komunikační dovednosti)

Znamení duhy

 • Určen žákům 9. tříd a žákům SŠ
 • Přílohy: Pracovní list "Svatý týden"; powerpointová prezentace "Květiny-lidé-mír; powerpointová prezentace "Lekce od divokých hus"
 • Anotace:
 • Hlavní myšlenka programu: Velikonoce jsou známé jako svátky jara. Nejvýraznější známkou jara je počátek nového života v přírodě a obnovy toho, co v zimě odpočívalo nebo odumřelo. Velikonoce v křesťanském pojetí jsou také oslavou nového života – nově zrozeného i obnoveného. Obnova v lidském životě je velmi komplexní skutečností, která zahrnuje umění integrovat do svého života vše, s čím se člověk potkává. Program pracuje s touhami a nadějemi, lidskými vztahy, s věrností, spravedlností, pravdou a dobrem, se schopností v sílu dobra důvěřovat a uměním vyrovnat se se zlem.
 • Hlavní cíl programu: žáci se seznámí s biblickým velikonočním příběhem a jeho poselstvím a na jeho základě hledají odpověď na otázku, zda dobro a pravda mohou překonat zlo
 • Metoda práce: práce s pracovním listem
 • Souvislost s RVP: Multikulturní výchova, Osobnostní a sociální výchova; Vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace (Český jazyk a literatura - Naslouchání, Mluvený projev, Tvořivé činnosti s literárním textem), Člověk a společnost (Dějepis - křesťanství, Problémy současnosti; Výchova k občanství - Vztahy mezi lidmi, Zásady lidského soužití, Podobnost a odlišnost lidí, Vnitřní svět člověka, Osobní rozvoj), Umění a kultura (Výtvarná výchova - Přístupy k vizuálně obrazným vyjádřením), Člověk a zdraví (Výchova ke zdraví - Mezilidské vztahy, komunikace a kooperace, Morální rozvoj), pro střední školy především Člověk a společnost (Občanský a společenskovědní základ - Osobnost člověka, Společenská podstata člověka, Sociální struktura společnosti, Lidská práva, Víra v lidském životě; Dějepis - Křesťanství jako nové kulturní a společenské pojítko), Člověk a zdraví (Výchova ke zdraví - Rozvoj sociálních dovedností pro život s druhými lidmi)  

Ježíš v proměnách staletí

 • Východiskem k scénáři je publikace prof. Jaroslava Pelikana Ježíš v proměnách staletí. Autor v ní nabízí různé obrazy Ježíše Krista, jak byl vnímán v jednotlivých epochách dějin lidstva.
 • Určen žákům SŠ
 • Přílohy: Powerpointová prezentace "Ježíš v proměnách staletí - obrazy"; Vybrané texty pro žáky; Srovnávací tabulka; Přehled obrazů (Pelikan)
 • Hlavní myšlenka programu:  Ježíšovo učení mělo vliv na kulturu, duchovní, politické a sociální dějiny všech epoch posledních dvou tisíciletí. Americký historik prof. Jaroslav Pelikan se tímto tématem zabývá v knize, z níž jsme si vypůjčili název pro tento program. Zpracovali jsme pro něj výtah ze čtyř kapitol, ke kterým jsme vypracovali otázky. Žáci se seznámí s odpověďmi na ně a vzájemně je porovnají. Cílem je získat různý náhled na osobu Ježíše, který byl a je inspirativní pro každou dobu a prostředí. To může platit i pro nás.
 • Hlavní cíl programu: žáci se setkají s pohledy našich předků na osobu Ježíše Krista a srovnávají je se svými vlastními pohledy a zkušenostmi
 • Metoda práce: práce s textem - metoda srovnávací tabulky
 • Souvislost s RVP: Multikulturní výchova, Osobnostní a sociální výchova; Jazyk a jazyková komunikace - Český jazyk a literatura: Metody interpretace textu; Člověk a společnost - Občanský a společenský základ: Člověk ve společnosti, Úvod do filosofie a religionistiky; Člověk a příroda - Zeměpis: sociální prostředí - obyvatelstvo, kulturní politické prostředí 

Ježíšovo odsouzení a smrt

 • Scénář je zpracovaný podle italské přiručky MAZZARELLO, M. L.; TRICARICO, M. F. Il mistero della Pasgua. Eledici, Torino, 2004. 
 • Určen žákům SŠ
 • Přílohy: obrazy: "Ježíš před Pilátem"; "Ukřižování"; "Ukřižování - misál"
 • Hlavní myšlenka programu: Program se zabývá událostí ukřižování Ježíše Krista na základě porovnání tří obrazů, které ji umělecky ztvárňují. Každý z těchto obrazů vznikl v jiné době a pro jinou skupinu lidí. Objevování detailů na těchto obrazech a jejich porovnání s biblickým textem a mezi sebou navzájem může žákům poskytnout zajímavý náhled na tuto klíčovou událost Ježíšova života.
 • Hlavní cíl programu: žáci se detailněji seznámí s biblickým textem o Ježíšově odsouzení a smrti, který patří ke klíčovým pasážím Bible a našel své vyjádření v mnoha uměleckých dílech různých epoch
 • Metoda práce: metoda srovnávání, tentokrát mezi symbolikou obrazů z různých dob. Objevování detailů, jejich významu, porovnání s biblickým textem a mezi sebou navzájem může žákům poskytnout inspirativní náhled na ukřižování Ježíše Krista.
 • Souvislost s RVP: Multikulturní výchova, Osobnostní a sociální výchova; Člověk a společnost - Dějepis: Starověk, Občanský a společenský základ: Člověk ve společnosti – společenská podstata člověka, sociální struktura společnosti, Úvod do filosofie a religionistiky – víra v lidském životě; Člověk a příroda - Zeměpis: Sociální prostředí - obyvatelstvo, kulturní a politické prostředí; Umění a kultura - Výtvarná výchova: Vizuálně obrazné znakové systémy z hlediska poznání a komunikace

Ježíš v evangeliích

 • Scénář je inspirovaný publikací 50 x Ježíš od německého autora Anselma Grϋna, který vybral z jednotlivých evangelijních textů celkem padesát pohledů na Ježíše, aby pomohl čtenářům lépe objevovat jeho osobnost a hodnoty, které Ježíš přinesl lidem do života.  
 • Určen žákům SŠ
 • Přílohy: Pracovní list; Texty a otázky 
 • Hlavní myšlenka programu: Lidé se vzájemně poznávají po celý život. Pokud si někdo myslí, že má druhé přečtené a nikdo ho již nemůže překvapit, pak zřejmě není něco v pořádku. To platí i osobě Ježíše Krista, k jehož osobnosti zaujímají postoje lidé nejrůznějšího založení a názorů již po dvacet staletí. Také čtyři spisy evangelií představují Ježíše různým způsobem při různých událostech a nabízejí čtenáři různé úhly pohledu na jeho osobu. Stejný záměr má i tento program Vybrali jsme osm různých charakteristik Ježíše, se kterými se žáci seznámí podle evangelií a dotvoří svůj obraz podle navržených otázek. Účelem programu je, aby je motivoval k dalšímu zájmu o Ježíšovu osobu a oni k němu mohli zaujmout vlastní postoj.
 • Hlavní cíl programu: žáci se seznámí s vybranými texty evangelií a na jejich základě poznávají Ježíšovu osobnost
 • Metoda práce: práce ve skupinách, diskuze
 • Souvislost s RVP: Multikulturní výchova, Osobnostní a sociální výchova; Člověk a společnost - Dějepis: Starověk; Občanský a společenský základ: Člověk ve společnosti, Úvod do filosofie a religionistiky; Člověk a příroda - Zeměpis: Sociální prostředí - obyvatelstvo, kulturní  politické prostředí