Motivace žáků - úvod

V kapitole Motivace žáků nabízíme možnost zvýšit didaktickou kompetenci pedagogů: seznámit učitele společenskovědních předmětů a učitele náboženství s možnostmi, jak lze prostřednictvím motivačních bloků vzbudit u žáků zájem o probíraná témata a výuku jako takovou. Poskytnout praktické návody, ukázky, metody, jak s motivací a aktivizačními prvky v hodinách pracovat vzhledem k věku žáků a podpořit tím efektivitu a radost z učení. Motivační prvky jsou využívány v programech uvedených na tomto webu. 

Programy našeho centra související s křesťanskými tématy, jsou zacíleny pro život. Proto se zaměřují na pozitivní postoje, podporu osobnosti, formování osobnosti ve smyslu „ jaký jsem, co mám, co umím, kam patřím, co si přeji“ a na podporu zájmů žáků a studentů. Nejsou orientovány na výkon, spíše na možnost zažití úspěchu každého. Programy korespondují s průřezovými tématy RVP. Jsou usnadněním přípravy učitelům.

Pro žáky zajímavé metody a formy práce vytvářejí svébytný svět vztahů mezi žákem, vyučujícím, obsahem vzdělávání i vzdělávacími prostředky a to jak na 1. stupni ZŠ, tak na 2. stupni ZŠ. Slouží k propojování nových poznatků s novými zkušenostmi, dosavadními poznatky, aktuální motivací, potřebami a zájmy žáků. Kratší aktivity ve výuce je možné zařazovat na podporu paměti, výdrž u učení, zvýšení efektivity, či k podpoře pozornosti.

1. stupeň ZŠ

„Motivace“ určeno učitelům I. stupně ZŠ

Motto: „ Co funguje lépe, tlouct oslíka holí, aby se hýbal, nebo jej lákat vpřed mrkví?“

Motivace propůjčuje činnostem smysl. 

Děti se nejlépe učí když si hrají, když chtějí, mají zájem, správně je nastartujeme, když mohou samy objevovat, diskutovat, když jim dokážeme, že danou činnost vlastně umí, když my sami máme chuť a zájem.

POTŘEBA                POSTOJ                   CHOVÁNÍ                CÍL       jsou čtyři kroky na cestě k efektivnímu učení. Pokud žákovi dokážeme, že danou činnost zvládne, má potřebu to vyzkoušet, zaujme proaktivní postoj, přizpůsobí svému úsilí i chování podle svých možností a pokusí se dosáhnout toho, co si předsevzal. Je to vnitřně silný motiv pro vyzkoušení dalšího úkolu...celý proces se tímto zacykluje a je efektivní.  Pomocí konkrétních aktivizačních prvků je snaha učitelů daleko jednodušší. Není pravdou, že hra při hodinách je ztráta času. Naopak, při hře a vzájemném učení si děti pamatují až 90% obsahu, protože jej mají zažitý přes emoční rovinu.

2. stupeň ZŠ

„Motivace“ určeno učitelům II. stupeň ZŠ

Motto:  „Řekni mi, já zapomenu, ukaž mi a já si zapamatuji, nech mne to dělat a já pochopím.“

Střední školní věk je příhodným obdobím pro formování celé osobnosti žáka. Motivaci považujeme v nejširším slova smyslu za komplex činitelů, které podněcují, usměrňují, udržují a cílí lidské chování. Nabídnuté aktivity vedou žáky k tomu, aby se stali spoluaktéry výuky.

Při tvorbě aktivizačních metod si můžeme pomoci mnemotechnickou pomůckou

F                                  O                                 C                              U                              S

Fantazie                    ocenění                        cíle                          úspěch                       smysl

 

Souvislost tematiky s RVP:

 

1. stupeň ZŠ

2. stupeň ZŠ

Střední školy

Vzdělávací oblasti

Jazyk a jazyková komunikace

Člověk a jeho svět

Umění a kultura

Jazyk a jazyková komunikace

Člověk a společnost

Umění a kultura

X

Průřezová témata

Multikulturní výchova

Environmentální výchova

Osobnostní a sociální výchova

Výchova k myšlení v evr. a globálních souvislostech

Osobnostní a sociální výchova

Multikulturní výchova

Výchova k myšlení v evr. a globálních souvislostech

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kategorie: