Praktická část

V této části vám nabízíme výběr z motivačních a aktivizačních metod pro žáky 1. stupně ZŠ a 2. stupně ZŠ. Tyto aktivity mohou sloužit jako inspirační zdroj pro přípravu učitelů na výuku. Poskytnuté materiály vycházejí ze současných, ověřených psychologických a pedagogických postupů, které se daří uplatňovat v praxi:

  • Aktivizační prvky pro 1. stupeň
  • Aktivizační motivační činnosti pro 2. stupeň
  • Motivační prvky v hodinách
  • Aktivity na podporu pozornosti

1. stupeň ZŠ

Na tomto stupni se jedná převážně o drobné hry na podporu pozornosti, motivace a tvořivosti. Cílem je žáky naladit na společnou vlnu, zaktivizovat, namotivovat k činnosti i pobavit. Některé aktivity nutí žáky k zamyšlení a potřebě mluvit se spolužáky a učitelem. Žáci se učí počátečním komunikačním dovednostem a principům spolupráce. Aktivity jsou dobře přizpůsobitelné tématům, lehce zařaditelné do běžné výuky. Některé aktivity lze využít bez omezení věku.

Souvislost s RVP: Průřezová témata: Multikulturní výchova, Osobnostní a sociální výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Environmentální výchova; Vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace (český jazyk, literatura, komunikační a slohová výchova), Člověk a jeho svět (prvouka, vlastivěda), Umění a kultura (hudební výchova, výtvarná výchova, pracovní činnosti).

2. stupeň ZŠ

V nabídnutém materiálu uvádíme, kromě krátkých aktivizačních her, i aktivity déletrvající, založené na komunikaci a vzájemné spolupráci mezi žáky, ale i mezi žáky a učitelem. Řada z ukázkových aktivit rozšiřuje možnost hledání společného výsledku, postoje, hlubší pochopení tématu, jeho procvičení nebo hodnocení. Některé aktivity lze využít bez omezení věku.

Souvislost s RVP: Průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova (hodnoty, postoje, praktická etika), Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (Jsme Evropané – kořen a zdroje evropské civilizace), Multikulturní výchova; Vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a společnost (dějepis, zeměpis, výchova k občanství), Umění a kultura (hudební výchova, výtvarná výchova, pracovní činnosti).

Kategorie: