Mír a spravedlnost - úvod

Kapitola "Mír a spravedlnost" nabízí ukázkové hodiny k tématu, které se "dívají" na téma mír a spravedlnost z různých úhlů pohledu a vedou tak žáky k přemýšlení o míru nejen ve světě, ale i v místě, kde žijí. Jsou určeny především žákům 2. stupně ZŠ a žákům SŠ, některé lze přizpůsobit i mladší věkové skupině. Pro 1. stupeň ZŠ jsme připravili obrazové a jiné pomůcky, kterých lze využít jako motivaci k výukovým hodinám.

V příručce, která je umístěna v souhrnu materiálů, najdete téma "Mír a spravedlnost ve světě" na str. 8 - 24 

Souvislost tematiky s RVP:

 

1. stupeň ZŠ

2. stupeň ZŠ

Střední školy

Vzdělávací oblasti

Jazyk a jazyková komunikace

Člověk a jeho svět

Umění a kultura

Člověk a společnost

Člověk a příroda

 

Člověk a společnost

Člověk a příroda

 

Průřezová témata

 

Osobnostní a sociální výchova

Multikulturní výchova

Výchova k myšlení v evropských a glob. souvislostech

Osobnostní a sociální výchova

Multikulturní výchova

Výchova k myšlení v evropských a glob. souvislostech

Výchova dem. občana

Mediální výchova

Osobnostní a sociální výchova

Multikulturní výchova

Výchova k myšlení v evropských a glob. souvislostech

Výchova dem. občana

Mediální výchova