Ukázkové hodiny

V tomto článku najdete čtyři scénáře výukových hodin o tématu Mír a spravedlnost ve světě:

 • Jak vznikají války (určeno žákům 6. - 7. tříd - program lze po příslušné úpravě využít pro mladší i starší žáky)
 • Objevování významu míru pomocí symbolů (určeno žákům 2. stupně ZŠ a žákům SŠ - program lze částečně využít i pro žáky 1. stupně ZŠ)
 • Chudoba a její formy ve světě (určeno žákům 2. stupně ZŠ a žákům SŠ)
 • Historie Nobelovy ceny míru a osobnosti míru (určeno žákům 2. stupně ZŠ a SŠ)

V příručce najdete informace na str. 24

 

Série ukázkových hodin je vytvořena tak, aby každá z nich nabízela jedno ucelené téma a zároveň aby témata na sebe navazovala. Žáci mají poznat různé aspekty tématu „Mír a spravedlnost“ v životě malé skupiny i v globálním měřítku. Jedná se o tato dílčí témata:

Jak vznikají války

 • Určeno žákům 6. - 7. tříd - program lze po příslušné úpravě využít pro mladší i starší žáky
 • Přílohy: Příběh "Jak vznikají války"
 • Hlavní myšlenka programu: Každá skupina, jež se schází za účelem dosažení určitého cíle, je ohrožena konflikty, které plynou z různých vlastností, postojů a zájmů jejich členů. Ideálem je, když se odlišnost každého projeví pozitivně jako doplnění či usměrnění ostatních tak, aby to přispívalo ke zdravému ovzduší ve skupině. Konflikty jsou však nevyhnutelné, proto je třeba se je učit řešit. 
 • Hlavní cíl programu: žáci se učí respektovat vzájemnou rozdílnost a hledají cesty, které i přes různorodost názorů vedou k pozitivnímu výsledku
 • Metoda práce: práce s textem, práce ve skupinách
 • Souvislost s RVP: Multikulturní výchova, Osobnostní a sociální výchova, Výchova demokratického občana; Vzdělávací oblasti: Člověk a společnost (Výchova k občanství - Vztahy mezi lidmi, Zásady lidského soužití, Podobnost a odlišnost lidí)

Objevování významu míru pomocí symbolů

 • Určeno žákům 2. stupně ZŠ a žákům SŠ - program lze částečně využít i pro žáky 1. stupně ZŠ
 • Přílohy: Powerpointové prezentace: "Květiny - lidé a mír", "Lekce od divokých hus", "Symboly míru" (I. část, II. část); pracovní list "Symboly míru"; Symboly a symbolika barev; pracovní list "Hejno divokých hus"; Obraz ráje; Obraz Potopa světa; Postavy lidového betléma - tabulka; Obraz Lidový betlém 
 • Hlavní myšlenka programu: Život v míru je pro každou společnost vysokou hodnotou, proto v různých kulturách vznikaly nejrůznější symboly míru a každý z nich přibližuje některý z aspektů této skutečnosti. Obrazy společenství žijící v míru najdeme v přírodě, v lidových tradicích, a také v biblickém textu.
 • Hlavní cíl programu: žáci se seznámí s různými symboly míru a jejich interpretací; žáci se seznámí s obrazy míru v biblickém textu a s jejich poselstvím
 • Metoda práce: powerpointová prezentace, výtvarná činnost, práce s textem, práce ve skupinách
 • Souvislost s RVP: Osobnostní a sociální výchova, Multikulturní výchova; Vzdělávací oblasti: pro druhý stupeň jsou to především Člověk a společnost (Výchova k občanství - Vztahy mezi lidmi), Jazyk a jazyková komunikace, Umění a kultura (Výtvarná výchova); pro střední školy jsou to především Člověk a společnost, Jazyk a jazyková komunikace, Umění a kultura (Výtvarný obor)

Chudoba a její formy ve světě

 • Určeno žákům 2. stupně ZŠ a žákům SŠ
 • Přílohy: Powerpointové prezentace: "Chudoba - fotografie a data"; "Chudoba - Millennium Development Goals" + komentáře k nim; pracovní list "Chudoba ve světě"; pracovní list "Životní příběh sv. Františka z Assisi a Matky Terezy 
 • Hlavní myšlenka programu: Chudoba je známým pojmem, ale možná příliš širokým, že nevíme, jak ho uchopit konkrétněji. Navržený program má za cíl představit žákům různé druhy chudoby a seznámit je s některými konkrétními daty a postupem při řešení problému chudoby ve světě. Za důležitý bod považujeme tzv. dobrovolnictví, které není v České republice rozšířeno tak, jak by mohlo. Žáci se seznámí s možnostmi dobrovolnictví.
 • Hlavní cíl programu: žáci se zamýšlejí nad různými formami chudoby, diskutují o rozdílech v sociálním postavení lidí
 • Metoda práce: práce ve skupinách, powerpointové prezentace
 • Souvislost s RVP: Multikulturní výchova, Osobnostní a sociální výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Mediální výchova; Vzdělávací oblasti: pro druhý stupeň ZŠ je to především Člověk a společnost (Výchova k občanství: Člověk ve společnosti - kulturní život , Lidská setkání, Vztahy mezi lidmi, Zásady lidského soužití; Stát a právo - principy demokracie, Lidská práva), Člověk a příroda (Zeměpis: Regiony světa - modelové regiony světa); pro střední školy je to především Člověk a společnost (Dějepis; Výchova k občanství: Člověk ve společnosti, Stát a právo - právo a spravedlnost), Člověk a příroda (Zeměpis: Sociální prostředí - obyvatelstvo, kulturní a politické prostředí)

Historie Nobelovy ceny míru a osobnosti míru

 • Určeno žákům 2. stupně ZŠ a SŠ
 • Přílohy: Powerpointové prezentace: Historie Nobelovy ceny míru - "Matka Tereza", "Muhammad Junus", "Nobelova cena míru" + komentáře k nim; pracovní list "Citáty Matky Terezy"
 • Hlavní myšlenka programu: Tato metodika ukazuje konkrétní činnost dvou osobností, které obdržely Nobelovu cenu míru za pomoc nejchudším lidem. Jde o Matku Terezu z Kalkaty, zakladatelku řeholní společnosti Misionářky lásky, která působí po celém světě. Tato žena obdržela řadu ocenění v mnoha státech světa, Nobelovu cenu míru pak v roce 1979. Druhým držitelem za pomoc chudým je Muhammad Junus z Bangladéše, který tuto cenu získal v roce 2006.Cílem programu je poskytnout žákům konkrétní příklad osobního úsilí o mír ve světě, poznání originální „cesty“ vybraných osobností k řešení problému chudoby ve světě, a zamyšlení se nad dosahem jejich díla.
 • Hlavní cíl programu: žáci se seznámí s příběhy vybraných osobností, které získaly Nobelovu cenu míru, zaujímají postoj k jejich dílům; analyzují konkrétní globální a místní problém, zamýšlejí se, co mohou pro řešení daného problému udělat
 • Metoda práce: powerpointové prezentace, práce ve skupinách
 • Souvislost s RVP: Multikulturní výchova, Osobnostní a sociální výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech; Vzdělávací oblasti: pro druhý stupeň jsou to především Člověk a společnost (Výchova k občanství - Kulturní život, Lidská setkání, Vztahy mezi lidmi, Zásady lidského soužití; Stát a právo - Principy demokracie, lidská práva), Člověk a příroda (Zeměpis - Regiony světa - modelové regiony světa); pro střední školy jsou to především Člověk a společnost (Výchova k občanství - Člověk ve společnosti, Stát a právo - právo a spravedlnost), Člověk a příroda (Zeměpis - Sociální prostředí - obyvatelstvo, kulturní a politické prostředí)