Christianizace Evropy v raném středověku

Viz příručka str. 40 - 43

Dobový kontext

• Západořímská říše – velký tlak nových národů vedoucí k jejímu zániku; stěhování
národů, tlak Hunů na Germány (Atila – Bič Boží;…);
• v 5. století úpadek centrální moci; zakládání malých států;
• Řím zničen nejprve Vizigóty (Alarich; r. 410), poté Vandaly (r. 455); r. 452
zachránil Řím před Huny papež Lev Veliký;
• 476 – zánik Západořímské říše – císařové nedokázali ochránit Itálii a Řím,
jejich úlohu přebírají papežové;
• 6. stol. – příchod nových národů – Slovanů.

Christianizace Evropy
Západořímská říše byla pod vládou Germánů, kteří přijali arianismus od kmene
Gótů (jejich biskupem byl Wulfila, který přeložil Bibli do germánského jazyka). Nejvýznamnějším
panovníkem byl ostrogótský král Theodorich Veliký (489 – 526); chtěl
vytvořit jednotnou germánsko-ariánskou linii zaměřenou proti Římu. Jeho plány
zhatil francký král Chlodvík, který přijal křest (asi r. 496), a tím jeden z germánských
kmenů – Frankové – přijal křesťanství a přejal křesťansko-antickou tradici Říma;
z tohoto spojení se zrodil fenomén Západní Evropy.

Střední a západní Evropa

• 4. stol. – církev sídlí na Západě hlavně s Římany (resp. románskou populací)
v založených a obývaných městech, venkov (germánský) zůstával dlouho
pohanský;
• 5. stol. – jednotlivé germánské kmeny se postupně odvrací od arianismu
a kloní se ke křesťanství, hlavní zásluhu mají silné osobnosti biskupů jako
sv. Martin Tourský či Remigius z Remeše (pod jeho vlivem přechází koncem
5. stol. ke křesťanství 1. germánský kmen Frankové, král Chlodvík s rodinou
a cca 2 000 dvořanů);
• koncem 6. stol. přijímají křesťanství Langobardi v severní Itálii;
• intenzivnější působení biskupů a kněží možné nejprve jen na obyvatele měst
a vyšší společenské vrstvy, zvyky a představy venkovanů zůstávají pohanské,
pojí se s křesťanstvím a působí podivnou symbiózu; trvalo celá staletí, než se
lidé na venkově opravdu stali křesťany.

Británie

• v Británii působí skupina asi 40 mnichů (v čele sv. Augustin z Canterbury)
poslaných papežem Řehořem I. Velikým – úspěšná christianizace;
• existence významných klášterů – Malmesbury, Wearmouth, Jarow (Beda
Venerabilis – významný historik přelomu 7. a 8. stol.);
• vznikla anglosaská misie k příbuzným národům (Sasko, Frýsko) zaměřená
spíše na vládnoucí vrstvy (na rozdíl od iroskotské zaměřené široce na venkovský
lid).

Irsko

• počátek christianizace Irska r. 432, ačkoli se sem křesťanství dostalo už před r. 400;
• hlavní zásluhu na christianizaci má sv. Patrik (385 – 461); obrovský úspěch; do
konce jeho života bylo celé Irsko křesťanské a vydalo nevídané plody v šíření
křesťanství v Evropě;
• církevní organizace spojena s hustou sítí klášterů, jež byly duchovními a kulturními
centry; hlavními představiteli církevní organizace byli opati (biskupové
byli nositeli pouze duchovních funkcí, nikoli administrativních úřadů);
• velká popularita mnišství; obrovské nadšení pro křesťanství, mnoho světců
a vzdělaných mnichů (Irsko bylo nazýváno Ostrovem světců a učenců);
• vysoká mravní a duchovní úroveň duchovenstva; ta byla přenášena i na evropskou
pevninu a zlepšovala úroveň tamního kléru – zavádění mnišských způsobů
života do života kněží – breviář, celibát; z Irska přešla do západního křesťanstva
tradice ušní zpovědi (individuální, časté a s okamžitým rozhřešením);
• mniši překládali a přepisovali filosofické a teologické spisy, vznikají vynikající
iluminované kodexy (např. Book of Kells);
• rozkvět irského křesťanství trval do poloviny 8. stol.;
• posvátné putování pro Krista – christianizace Evropy; při putování zakládali
kláštery.

Kolumbán Mladší (530 – 615)

• r. 590 se z Irska vydává do Evropy s 12 druhy – vzorem je mu Kristus a apoštolové;
působí v Bretani, Galii, Burgundsku; zakládá řadu klášterů a sepisuje jim
pravidla života; kritizuje nemravný život na franckém dvoře a musí prchnout
– působí u Bodamského jezera, v Bregenzu, v severní Itálii (zakládá proslulý
klášter Bobbio).

sv. Bonifác (Winfried)

• patron Německa; přijal křesťanství od anglosaských misionářů;
• r. 719 dostává povolení od papeže k misijní činnosti.

Skotsko

• v 6. století misionáři z Irska (sv. Kolumbán) – centrum klášter Iona – spojení
irských a skotských mnichů v tzv. iroskotskou misii, jež šířila křesťanství po
celé Evropě, včetně našeho území.

Byzantské misie ke Slovanům – Cyrilometodějská misie

• do střední Evropy přichází nejprve latinská christianizace – působí zde iroskotská
misie (Modrá u Velehradu) a misie z oblasti Bavorska (Pasov, Řezno…)
– malý úspěch christianizace;
• velkomoravský kníže Rastislav žádá neúspěšně římského papeže Mikuláše I.
o poslání misionářů; poté se obrací na byzantského císaře Michala, ten posílá
Cyrila a Metoděje, dva vynikající učence i organizátory se zkušenostmi s misijní
prací;
• vytvořili písmo (hlaholice), jež odpovídalo potřebám slovanského jazyka;
• vedle vlastního hlásání evangelia i vzdělávací činnost;
• překlad Písma svatého do staroslověnštiny, předzpěv k Písmu svatému
– Proglas, unikátní literární památka;
• sepsali „Zákon súdný lidem“ – právní kodex;
• spory s bavorskými misionáři – nařčení z odchýlení od ortodoxie; nutnost
obhajoby v Římě; zde papež Hadrián II. schvaluje slovanskou bohoslužbu
(r. 869), na Moravu se vrací jen Metoděj, Cyril zůstává a umírá v klášteře;
• Hadrián II. vydává bulu Gloria in excelsis Deo – souhlas se slovanskou liturgií;
• po smrti Metodějově (r. 885) kníže Svatopluk vyhání jeho žáky (Gorazd,
Kliment, Sáva); odcházejí na Balkán k Ochridskému jezeru a na Kyjevskou
Rus; Svatopluk odmítá slovanskou liturgii.

 

 

Doporučená literatura:
Dawson , Ch. Zrození Evropy. Praha : Vyšehrad, 1994.
Bednaříkov á, J. Frankové a Evropa. Praha : Vyšehrad, 2009.
Beda Ctihodný . Církevní dějiny národa Anglů. Praha : Argo, 2008.
Franzen , A. Malé dějiny církve. Kostelní Vydří : KNA, 2006.
Kadlec , J. Dějiny katolické církve II. Olomouc : Univerzita Palackého, 1993.