Církev, majetek, odluka z historického pohledu

Viz příručka str. 48 - 49

Křesťanství a majetek

• evangelijní výpovědi, majetek a prvotní církev;
• obecné principy vztahu náboženství, náboženských organizací a majetku středověku;
• způsoby materiálního zajištění středověké církve.

Donátoři a patroni

• odkazy, testamenty a fundace;
• práva fundátora na majetek jím založené instituce, boj za imunity a nezávislost
církevních institucí;
• středověká města, financování špitálů a školství, žebravá bratrstva;
• pohled na majetek se mění, kritika bohatství církev, středověké diskuze
o církevním majetku;
• františkáni a fraticelli.

Fenomén mnohoobročníků a jeho příčiny

• Jan Hus sám mnohoobročníkem;
• kdo byli střídnici, otázka kněžského proletariátu ve středověku.

Konfiskace a zcizování církevního majetku

• husitství, reformace, dopady na společnost a církev;
• inkvizice a majetek, desátky a štolové poplatky;
• financování reformovaných církví.

Obnova katolicismu po bitvě na Bílé hoře

• jak se financovala církev, neexistence restitucí církevního majetku po Bílé hoře;
• fenomén Casa salis, chudé církevní instituce v baroku, vyjma některých klášterů
a olomouckého biskupství.

Vývoj církevního majetku a jeho správy v době josefínských reforem a v 19. století

• pozemkové reformy po první a druhé světové válce, další úpravy financování
církví a jejich duchovních;
• snaha vyřešit uspořádání poměru moci – modus vivendi.

Koncept odluky církve a státu

• jeho vznik, příznivci a nepřátelé, postoj církev k odluce, jeho příčiny a motivace;
• „přátelská“ a „nepřátelská“ odluka – příklady odluky státu a církve v USA nebo
ve Francii;
• Francie jako model konfliktního vztahu státu a církve, jeho kořeny a vyústění;
• fenomén konkordátu a mezistátních dohod, církevní stát, jeho výhody a slabiny.

Financování církví v různých evropských zemích

• Německo, Francie, USA;
• otázka konfiskace majetku komunistickým režimem, jeho dopady a současný stav;
• otázka restituce církevního majetku a dohoda o částečném navracení;
• perspektivy vývoje vztahu církve a státu v zemích evropské unie.

 

 

Doporučená literatura:

TRETERA Rajmund, J. Církevní právo. Praha, 1993;.
Kodex kanonického práva. Praha : Zvon, 1994.
TRETERA Rajmund, J. Stát a církve v České republice. Kostelní Vydří : KNA, 2002.
HALAS, F. Fenomén Vatikán. Idea, dějiny a současnost papežství. Diplomacie Svatého
stolce. České země a Vatikán. Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury,
2004.
PETRÁČEK, T. Fenomén krize v dějinách církve, in: Krize a Kairos. Teologická
perspektiva. Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2010, s. 95–110.