Hereze ve středověku a snahy o její překonání

Viz příručka str. 43 - 45
Hereze a hrůza, kterou vyvolávala, jsou s historií církve úzce spojeny. To proto, že už
Ježíš varoval své učedníky před falešnými proroky – jsou to tedy původně ryze náboženské
důvody, obava o spásu duše, strach z odchýlení se od Kristovy nauky, které 
vyvolávají strach z hereze. 

Hereze se rodí spolu s křesťanstvím
: biblické doklady a použití slova hereze v Novém zákoně:
např. 1 K 2,18 n, Tt 3,10-11.

Středověké hereze se inspirují v herezích prvních staletí křesťanství:
arianismus popírá božství Ježíše Krista, odděluje Logos od Boha, říká, že není
věčný, všemohoucí a je podstatou rozdílný;
gnosticismus se snaží spojit křesťanskou víru s pohanskými názory; směs
řecké filosofie a orientálních mystérií; určeno pro uzavřený okruh zasvěcenců;
boj říše světla proti říši tmy (zlý princip proti dobrému);
manicheismus (perská gnoze) je strohý dualismus; dobrý bůh říše světla versus
zlý bůh říše temna; cíl: vymanění člověka z hmoty → asketický způsob života;
monofyzitismus mluví o jediné božsko-lidské přirozenosti v Ježíši Kristu, ale
lidská se v božské ztrácí.
Typologie herezí
– hlavní rysy, hlavní hereze středověku, živné podmínky herezí
• Hereze – trvalý odpor vůči učení církve, bludem se stává hereze poté, co její
vyznavač po odhalení tvrdošíjně odmítá uposlechnout a odvolat. Pro působení
a rozvoj hereze vytvářela zásadním způsobem podmínky také situace ekonomická,
společenská a politická (sociální napětí, odpor proti centralistickým
tendencím panovníka, národnostní aspekt).
• Hlavní bludy středověké hereze: neplatnost křtu dětí, zavrhování náboženských
symbolů (např. kříže), odmítání eucharistie, zavrhování modliteb za
mrtvé, odmítání manželství, peněz, tělesné práce.

Několik typů herezí:

• dualistické hereze – např. kataři;
• hereze volající po návratu k ideálům prvotního křesťanstva (např. valdenští);
• hereze vycházející z chiliasmu a mylných eschatologických názorů.

Středověká hereze a inkvizice
• do doby Inocence III. nevěděla církev jak na herezi reagovat – proto vládl spíš
strach, násilí, lidové a spontánní reakce proti heretikům;
• kacíř byl i revolucionářem, napadal základy křesťanské společnosti a ohrožoval
existenci církve i státu; jejich nauky byly veskrze odsouzeníhodné; vyvstává
otázka, zda se poslouží pravdě lépe láskou nebo tvrdostí – středověká odpověď,
která převažovala i v novověku a nejen v katolické církvi (Luther i Kalvín) byla
tvrdost;
• inkvizice z lat. inquisitio znamená činnost nikoli nějakou instituci či tribunál;
• od císaře Konstantina měla církev moc vyžadovat jednotu a žádala po světském
rameni její trestání (ale neměla tuto moc stále a všude);
• III. lateránský koncil přijal tvrdá opatření proti heretikům (1179);
• aragonský král prohlásil Katary za nepřátele státu a nařídil jejich potírání
(1197);
• po zavraždění papežského legáta vyslaného k albigenským (kataři) (1209)
vyzval papež Inocenc III. ke křížové výpravě proti nim (tzv. Albigenská válka);
• Inocenc III. (1198 – 1216) – inkviziční řízení se změnilo na církevní procesní
právo;
• 1231 ustavena Řehořem IX. papežská inkvizice – v širokém povědomí lidu se
hereze přibližuje k čarodějnictví a magii (po roce 1300 téměř ztotožnění);
• Inocenc IV. (1243 – 1254) – zplnomocnění inkvizitorů k vynucení přiznání na
mučidlech – prolito také mnoho nevinné krve, záplava krutosti a utrpení; často
zneužíváno mocensky;
• Dominikán Bernard Gui (1261 – 1331) inkvizitor v toulouské diecézi sepsal
své zkušenosti v příručce Practica inquisitionis haereticae pravitatis (inkviziční
praxe kacířské nepravosti);
• inkviziční tribunály, tedy jakási instituce se objevuje až v 15. stol.; ani římská
inkvizice založena 1542 Pavlem III. neměla universální působnost. Všechny
tyto inkviziční soudy přestaly existovat v letech 1798 – 1820.

 

 

Doporučená literatura:

BRENONOVÁ, A. Kataři. Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2001.
FRANZEN, A. Malé dějiny církve. Kostelní Vydří : KNA, 2006.
LAMBERT, M. Středověká hereze: Praha : Argo, 2000.

MOLNÁR, A. Valdenští: Praha : Kalich, 1991.
RYŚ, G. Inkvizice. Praha : Mladá fronta, 2004.