Katolická církev v Rakousku Uhersku

Viz příručka str. 46 - 47

Katolicismus jako státní náboženství monarchie

• toleranční patent Josefa II.;
• pozice církve ve školství a kontrola rodinného života.

Vliv monarchie na církev

• jmenování biskupů, jejich dvojí loajalita a postoj k politice, zapojení církve do
mocenských struktur;
• církev a patroni, vnitřní organizace církve, financování farností a církve;
• konkordát roku 1855 a jeho důsledky;
• církevní synody šedesátých let a jejich význam.

Proměny mentality 2. poloviny 19. století, ztráta počtů věřících a vlivu na společnost

• důvody a motivy opouštění církve, reakce církve na tyto fenomény;
• proces feminizace církve, přesun odpovědnosti za náboženský život rodiny do
kompetence žen v rodině, důvody a dopady.

Proces „demokratizace“ a „plebeizace“ katolického duchovenstva

• služba v církvi jako „sociální výtah“ pro talentované syny chudých rodin.

Fenomén ženských řeholních komunit

• jejich vznik a masové rozšíření, důvody masivní expanze ženských kongregací;
• gigantické dílo v sociální, charitativní a školské oblasti.

Církev a sociální otázky doby

• církev není schopná nabídnout řešení sociálních konfliktů a konceptuální
nástroj;
• jak by mohly dělnické vrstvy bojovat za svá sociální práva;
• církev dokáže více než kdokoliv jiný konkrétně pomoci zmírnit dopady průmyslové
revoluce, urbanizace a demografické exploze.

Ateistické a antiklerikální proudy společnosti

• první proticírkevní kampaně, jejich nositelé a dopady.

Změny v politické oblasti od 70 let 19. století

• rakouská vláda stále více odděluje stát od církve, nelibost církve nad tím, snaha
co nejdéle držet status quo a posilovat institucionální pozice církve ve společnosti;
• narůstající rozpor mezi zákony daným postavením církve ve společnosti a stále
větším odcizením mnoha lidí víře a církvi, donucování k přítomnosti na mši
pro vojáky, učitele a další plodí militantní antiklerikalismus.

Císař František Josef I.

• jeho veto na konkláve roku 1903;
• církev, stát a společnost na prahu světové války.

 

 

Doporučená literatura:

PETRÁČEK, T. Církev a národ. Role kněží a církve v národním obrození, in: Vlastenectví,
církev a společnost v proměnách 19. a 20. století. Dobruška, 2009, s. 43–56.
ŠTAIF, J. Historici, dějiny a společnost. Historiografie v českých zemích od Palackého
a jeho předchůdců po Gollovu školu 1790 – 1900 I. Praha : Univerzita Karlova, 1997.
PETRÁČEK, T. Česká církev, výzvy 19. věku a pražská provinční synoda roku
1860. In: FILIP, A.; MUSIL, R. (eds.) Neklidem k Bohu. Náboženské výtvarné umění
v Čechách a na Moravě v letech 1870 – 1914. Praha : 2006, s. 27–58.