Římská říše v 1. až 4. stol. - postavení křesťanů

Viz příručka str. 38 - 40 

V raných dějinách ohrožovala křesťanství v zásadě dvě nebezpečí:

• vnitřní – hereze
• vnější – pronásledování

Prvotní církev – tři období

1. židokřesťanské se středem v Jeruzalémě
2. přechod od židovství k pohanokřesťanství (z nežidů); např. v Antiochii (Sýrie)
3. misie sv. Pavla

Rané křesťanství

• dynamický nárůst křesťanství umožněn jednotným prostorem Římské říše;
• Východní část říše: křesťanství rozšířeno ve městech i na venkově např. Mezopotámie,
Egypt (kolem r. 200 zde existovalo asi 100 biskupství; hlavním centrem
Alexandrie), severní Afrika (Kartago, Numidie);
• Západní část říše: křesťanství rozšířeno téměř výlučně v městských centrech;
• Řím – kolem r. 250 několik desítek tisíc křesťanů,
• Galie – Marseille – křesťané už v 1. stol,
• Britanie – doložena existence několika biskupství r. 314.
Pronásledování křesťanů
Příčiny
• pověry a předsudky ze strany prostého lidu – křesťané žili v ústraní, což vyvolávalo
různé spekulace a pomluvy o jejich způsobu života, liturgii atd.;
• odpor mas k menšině, která žije jinak (mravněji, ideálněji) – pronásledování
ze strany lůzy;
• křesťané odmítali jiné kulty – také státní kult císaře; křesťané uznávali stát,
dodržovali zákony, modlili se za císaře, pouze odmítali účast na státním kultu.
Průběh
• 1. období do r. 100 – křesťanství spojováno se židovstvím; stát křesťanství trpěl
nebo ingoroval; pronásledování v období vlády dvou císařů:
• Nero (54 – 68) pronásledoval křesťany na základě své osobní zvůle a zvrácenosti,
bez právního podkladu; r. 64 – založil požár Říma a obvinil z něj
křesťany;
• Domicián (81 – 96);
• 2. období do r. 250 – křesťané označováni jako nepřátelé lidu i státu; je trestné
být křesťanem (Septimus Severus r. 202 – zákaz přestoupení ke křesťanství);
• 3. období do r. 313 – systematické pronásledování všech vrstev křesťanského
obyvatelstva – hlavně Decius (249 – 251); Deciovy zákony proti křesťanům –
množství odpadlíků od křesťanství; až od Decia má pronásledování legislativní
základ;
• Valerián od r. 257 systematicky vyhlazoval křesťany (nejprve klérus – mučednická
smrt např. Cypriána, papeže Sixta II.);
• Diokleciánovo pronásledování křesťanů – zahájeno r. 303; nejkrutější ze všech;
boření kostelů, pálení knih... ; původcem asi Galerius (zástupce císaře) – reforma
císařství – potírání odpůrců státního kultu; na Západě nebylo v této době
pronásledování tak intenzivní jako na Východě; roku 311 Galerius zlomen
těžkou nemocí ukončil pronásledování.

Milánský edikt

• Galerius poté, co vážně onemocní, vydává roku 311 toleranční edikt, kde dává
křesťanství právo na existenci;
• císař Konstantin roku 313 – Milánský edikt: zrovnoprávnění křesťanství v celé
římské říší; osvobodil kleriky od řady povinností; zrušil trest smrti ukřižováním;
nařídil svěcení neděle; zakázal haruspicie (věštby z vnitřností zvířat) 
a některé výstřední erotické kulty; zahájil stavby kostelů (Lateránská bazilika;
bazilika sv. Petra v Římě, bazilika nad Božím hrobem v Jeruzalémě).

Konstantinovi následníci

• až jeho synové a nástupci zavírali pohanské chrámy a rušili kulty;
• za císaře Juliána Apostaty 361 – 363 krátký návrat k pohanství;
• roku 380 císařové Gratián na Západě a Theodosius Veliký na Východě vyhlásili 

křesťanství za jediné oprávněné náboženství v Římské říši.

Mimoevangelní prameny dokládající počátky křesťanství
a historickou osobu Ježíše Krista:
• Plinius ml., dopis císaři Trajánovi (z roku 112/113)
• Tacitus – Letopisy XV, 44. (z roku 117)
• Suetonius – Vita Claudii, 25 (z roku 120)

• Josephus Flavius – Antiquitates XVIII, 5, 2 XX, 9, 1 (z roku 93/94)

 

Doporučená literatura:
BURIAN , J. Římské imperium. Praha : Svoboda, 1994.
CLAUSS , Manfred. Konstantin Veliký. Praha : Vyšehrad, 2004.
ČEŠKA , J. Římský stát a katolická církev ve IV. století.
Brno : Univerzita J. E. Purkyně, 1983.
FRANZEN , A. Malé dějiny církve. Kostelní Vydří : KNA, 2006.
KITZLER, P. Příběhy raně křesťanských mučedníků I. a II. Praha : Vyšehrad, 2009,
2011.

Rüpke, J. Náboženství Římanů. Praha : Vyšehrad, 2007.

HAZLETT , I. Rané křesťanství: Počátky a vývoj církve do roku 600. Brno : Centrum
pro studium demokracie a kultury, 2009.
Internet Christian Library – Guide to Early Church Documents:
http://www.iclnet.org/
Církevní dějiny – něm. a angl. verze: http://catholic-church.org/ao/cathist2.html