Ukázkové hodiny

Připravili jsme zatím tři scénáře výukových hodin na téma Země pro člověka:

 • Legenda o sv. Františkovi a vlkovi (určeno žákům 1. stupně ZŠ)
 • Země pro člověka (určeno žákům 2. stupně ZŠ)
 • Mýty o stvoření světa (určeno žákům 8. a 9. tříd ZŠ a žákům SŠ)

V příručce najdete informace na str. 35 - 36 

 

Legenda o sv. Františkovi a vlkovi

 • Program vychází z Legendy o sv. Františkovi a vlkovi
 • Určeno žákům 1. stupně ZŠ
 • Přílohy: Životopis sv. Františka; Legenda o sv. Františkovi a vlkovi; obrázek "Zlý vlk"; obrázek "Hodný vlk"
 • Hlavní myšlenka programu: V přírodě má vše svůj řád a smysl. Žáci si uvědomují, že lze na svět a život v něm nahlížet z různých úhlů pohledu. Tyto pohledy by měly být vždy v souladu se zachováním daného řádu, neboť jednání člověka má v přírodě vždy nějaké důsledky. Jak se člověk o své prostředí stará, takový užitek může očekávat.  Žáci pracují s textem legendy o sv. Františkovi a jeho setkání s vlkem. Na základě textu žáci diskutují o tom, jaké postavení člověk v přírodě má a jak se toto postavení může projevovat v konkrétních situacích. Člověk nemá pečovat jen o svět, ale péče zahrnuje i starost o lidi a dobré vztahy mezi nimi.
 • Hlavní cíl programu: žáci se seznámí s životním příběhem sv. Františka, patrona ochránců přírody; na základě legendy pak přemýšlejí o postavení člověka v přírodě
 • Metoda práce: interaktivní program - práce s legendou
 • Souvislost s RVP: Multikulturní výchova, Osobnostní a sociální výchova, Environmentální výchova; Vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace (Český jazyk a literatura - Naslouchání, Mluvený projev), Člověk a jeho svět (Člověk a jeho svět - Soužití lidí, Ohleduplné chování k přírodě a ochrana přírody), Umění a kultura (Výtvarná výchova - Uspořádání objektů do celku, Přístupy k vizuálně obrazným vyjádřením)

Země pro člověka

 • Určeno žákům 2. stupně ZŠ
 • Přílohy: Text "Biblická zpráva o stvoření světa"; powerpointové prezentace: "Krásy přírody", "Díla člověka - práce", Díla člověka - paradoxy" (vzhledem velikosti daných prezentací jsme je umístili přímo do příloh - viz níže)
 • Hlavní myšlenka programu: Program „Země pro člověka“ se zabývá především kreační teorií o vzniku světa. Jeho obsah vychází z první biblické zprávy o stvoření z První knihy Mojžíšovy (Genesis kap. 1,1 – 2,3). Žáci hledají výpověď této zprávy vzhledem k otázkám po smyslu existence světa a postavení člověka v něm. Tuto výpověď srovnávají s významem evoluční teorie o vývoji světa. Je tato teorie nutně v rozporu s  biblickou zprávou o stvoření? Římskokatolická církev učí, že solidní věda nemůže být v rozporu s autentickou vírou. V otázce výkladu biblických textů vyžaduje zachovávat kritéria pro četbu a interpretaci, která autentickou víru podporují.
 • Hlavní cíl programu: žáci se seznámí s křesťanským pohledem na vznik světa a diskutují o tom, zda je v rozporu s ostatními teoriemi; zamýšlejí se nad jednáním a působením člověka vzhledem k problematice trvale udržitelného života na Zemi
 • Metoda práce: práce s textem
 • Souvislost s RVP: Multikulturní výchova, Environmentální výchova, Osobnostní a sociální výchova; Vzdělávací oblasti pro 2. stupeň ZŠ: Jazyk a jazyková komunikace (Český jazyk a literatura), Člověk a společnost (Dějepis); pro střední školy je to především: Jazyk a jazyková komunikace (Český jazyk a literatura), Člověk a společnost (Dějepis), Člověk a příroda (Obecná biologie)

Mýty o stvoření světa

 • Určeno žákům 8. a 9. tříd ZŠ a žákům SŠ
 • Přílohy: Tabulky pro práci s textem; Texty mýtických vyprávění; text "Druhá biblická zpráva o stvoření"; stručný přehled "Stvořitelské mýty"; powerpointová prezentace "Stvořitelské mýty"
 • Hlavní myšlenka programu: Žáci se seznámí s různými výklady o stvoření světa, které se tradují (předávají) v různých náboženských tradicích. Žáci srovnávají jednotlivé náboženské texty a hledají v nich odpovědi na základní otázky: jak a proč svět vznikl a jaké je postavení člověka v něm. V závěru se žáci pokusí napsat vlastní názor na uvedené otázky.
 • Hlavní cíl programu: žáci se seznámí s vybranými mýty o stvoření světa a hledají společné prvky a rozdíly;  přemýšlejí o smyslu existence světa
 • Metoda práce: práce ve skupinách, powerpointová prezentace
 • Souvislost s RVP: Multikulturní výchova, Environmentální výchova, Osobnostní a sociální výchova; Vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace (Český jazyk a literatura - způsoby literární interpretace - práce s časově a kulturně odlehlými texty), Člověk a společnost (Dějepis - nejstarší starověké civilizace a jejich kulturní odkaz), Člověk a příroda (Zeměpis - Vztah příroda a společnost); pro střední školy je to především Jazyk a jazyková komunikace (Český jazyk a literatura - Literární komunikace - interpretace textu), Člověk a společnost (Dějepis - starověk), Člověk a příroda (Geografie - Vývoj interakce příroda - společnost)