O Bibli - její struktura, reálie

Bibli lze žákům představit různým způsobem. V tomto článku najdete sedm pomůcek, které ji umožňují představit jako celek, nebo poskytují dílčí informace o jejích aspektech. Přehled pomůcek, který je podrobněji popsán dále v článku: 

  • Abeceda Bible (powerpointová prezentace s komentáři k pojmům, pomůcka pro učitele)
  • Schéma: souvislost knih Bible s jádrem křesťanské víry  (animovaná pw prezentace s komentářem v poznámkách, pomůcka pro učitele, součást ukázkové hodiny pro středoškoláky)
  • Struktura a účel knih Starého zákona; Struktura a účel knih Nového zákona (pracovní listy pro žáky od 8. ročníků ZŠ a pro žáky SŠ)
  • O Bibli v kostce (přehled základních informací o Bibli formou komentáře určeného pro učitele pro práci s žáky 2. stupně ZŠ a se žáky SŠ)
  • Bible - přehled základních informací (Přehled základních informací o Bibli formou komentáře určeného učitelům pro práci s žáky 1. stupně ZŠ od 4. třídy)
  • Hebrejská a řecká abeceda - tabulky (určeno pro žáky ZŠ)
  • Izrael - svědek Ježíšova života (víceúčelová powerpointová prezentace s fotografiemi a komentáři, určeno starším žákům i SŠ)

V příručce najdete informace k tomuto tématu na str. 16 - 20 a na str. 23 - 25.

Bible jako celek, její vznik a šíření je též představeno v kapitole "Věrohodnost Bible". 

 

   

Abeceda Bible

Powerpointová prezentace, která obsahuje 36 základních pojmů souvisejících s Biblí. Jedná se o výchozí pomůcku pro učitele, aby si z prezentace vybral, popřípadě použil její části do vlastních prezentací. Pomůcku lze nabídnout i ve vyšších ročnících gymnázií. Jednoduchým úkolem pro žáky by mělo být vyhledat na internetu vhodné ilustrace k jednotlivým pojmům, a tak je motivovat k porozumění jejich obsahu. Dále je možné seskupit použité termíny podle jejich souvislostí apod.

Schéma: souvislost knih Bible s jádrem křesťanské víry

Schéma formou powerpointové prezentace v příloze naznačuje souvislost mezi jednotlivými oddíly Bible s jádrem křesťanské víry o vtělení, smrti, vzkříšení a druhém příchodu Ježíše Krista. Tak představuje Bibli jako jedno ucelené poselství o spáse pro člověka. Pomůcka je určena pro učitele jako výchozí materiál. Schéma je také použito v metodice ukázkové hodiny pro střední školy s názvem "Bible - rádce v životních situacích" - viz ukázkové hodiny.

Struktura a účel knih Starého zákona; Struktura a účel knih Nového zákona  

Pracovní listy určené žákům od 8. ročníků ZŠ a žákům SŠ. Pomůcku lze využít jednak na interaktivní tabuli a jednak k samostatné práci s pracovními listy. Má žákům pomoci nahlédnout do struktury Bible a účelu jednotlivých knih nebo skupin knih.

Pracovní list pro knihy Starého zákona:

Pracujeme s celými skupinami knih a seznamujeme žáky s křesťanským členěním Bible na knihy dějepisné, naučné a Proroky a se židovským členěním a používanými názvy. Přitom se žáci seznámí i se smyslem tohoto členění. To zároveň naznačuje obsah a účel těchto knih. Žáci pracují podle pokynů uvedených v pracovním listě krok po kroku; Schéma na pracovním listě vizualizuje strukturu Bible a ukazuje základní souvislosti mezi jejími knihami.

Pracovní list pro knihy Nového zákona:

Princip práce žáků je stejný: podle připraveného itineráře žáci řeší jednotlivé úkoly v pracovním listě, a tak se seznamují se základními údaji o struktuře Nového zákona, účelu jednotlivých knih a způsobu jejich označování zkratkami. Zpracování struktury listů apoštolů poskytuje informace o jejich autorech a adresátech a o některých jejich souvislostech s knihami evangelií.

O Bibli v kostce

Jedná se o překlad komentáře k italskému výukovému dokumentu "Bibbia". Text podává stručný přehled odkud Bible pochází a čím je. Tato pomůcka je určená pro učitele jako podklad pro práci s žáky 2. stupně ZŠ a žáky SŠ.

Bible - přehled základních informací

Text určený učitelům jako podklad pro práci s žáky 1. stupně ZŠ a to od 4. třídy. Podává stručný přehled co Bible je a o čem je.

Hebrejská a řecká abeceda - tabulky

Bible a její překlady svědčí o snaze křesťanů zpřístupnit Boží slovo a jeho poselství skryté v jejích textech všem lidem, kteří o ně projeví zájem. Překlady jsou pořizovány zejména z originálních jazyků, přičemž počet překladů Bible ukazuje na kulturní vyspělost národa. V tomto srovnání patří český národ k nejvyspělejším v Evropě.

Pomůcka nabízí přehledné tabulky hebrejských a řeckých znaků. Je určena pro žáky ZŠ.

Izrael - svědek Ježíšova života

K tématu "O Bibli - její struktura, reálie" patří také pomůcka "Izrael - svědek Ježíšova života", který je umístěn také v kapitole "Vánoce a advent" a "Velikonoce a postní doba"

Kategorie: