Chrámová hudba

Chrámová hudba

„Kdo chce pochopit hudbu, nepotřebuje ani tak sluch, jako srdce.“
(Mahen Jiří)

Chrámovou hudbou budeme mít na mysli totéž, co se označuje také termíny „posvátná hudba“, „liturgická hudba“ nebo „církevní hudba“. Jde o hudbu vokální i instrumentální, která je určena pro bohoslužbu.

Prvními formami této hudby jsou podle svědectví Bible patrně zpěvavý přednes čtení a modliteb a zpěv žalmů. Například apoštol Pavel psal prvním křesťanům, aby z celého srdce zpívali a chválili Pána.

Nový zákon obsahuje některé hymnické texty o Ježíši Kristu. Můžete si je vyhledat podle biblických odkazů a jejich prvních veršů. Když si je pročtete, budete lépe rozumět tomu, co chtěli autoři chrámové hudby svými díly vyjádřit:

Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha, to Slovo byl Bůh. To bylo na počátku u Boha. Všechno povstalo skrze ně a bez něho nepovstalo nic, co jest. V něm byl život a život byl světlo lidí. To světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila…
J 1,1-18

…v něm (v Ježíši Kristu) nás již před stvořením světa vyvolil, abychom byli svatí a bez poskvrny před jeho tváří. Ve své lásce nás předem určil, abychom rozhodnutím jeho dobroty byli skrze Ježíše Krista přijati za syny a chválili slávu jeho milosti, kterou nám udělil ve svém Nejmilejším. V něm jsme vykoupeni jeho obětí a naše hříchy jsou nám odpuštěny pro přebohatou milost, kterou nás zahrnul ve vší moudrosti a prozíravosti, když nám dal poznat tajemství svého záměru, svého milostivého rozhodnutí, jímž si předsevzal, že podle svého plánu, až se naplní čas, přivede všechno na nebi i na zemi k jednotě v Kristu
Ef 1,4-14

On je obraz Boha neviditelného, prvorozený všeho stvoření, neboť v něm bylo stvořeno všechno na nebi i na zemi – svět viditelný i neviditelný; jak nebeské trůny, tak i panstva, vlády a mocnosti – a všechno je stvořeno skrze něho a pro něho. On předchází všechno, všechno v něm spočívá, on jest hlavou těla – totiž církve. On je počátek, prvorozený z mrtvých – takže je to on, jenž má prvenství ve všem. Plnost sama se rozhodla v něm přebývat, aby skrze něho a v něm bylo smířeno všechno, co jest, jak na zemi, tak v nebesích – protože smíření přinesla jeho oběť na kříži.
Ko 1,15-20
 

V této kapitole budeme proto hledat odpovědi na tři otázky:

Které hudební styly jsou chrámovým prostorům „vlastní“?

více

Jsou to především ty, které přispívají k slavnostnosti bohoslužby a svou jednoduchostí podporují modlitbu věřících. Zvláštního významu nabyl již v 6. století tzv. gregoriánský chorál, který získal svůj název od papeže Řehoře I., který údajně sebral všechny melodie zpívané při bohoslužbách na papežském dvoře a nově je uspořádal (viz miniatura, na které je papež zobrazen, jak diktuje gregoriánský chorál). Tento chorál pak přejala církev ve Francké říši a odtud se šířil do dalších zemí.
Chrámová hudba
Gregoriánský chorál je možné slyšet dodnes. V naší republice se mu věnuje např. hudební soubor Schola gregoriana pragensis (na snímku vpravo).

Poslechněte si některé ukázky gregoriánského chorálu:

Od poloviny. století se severně od Alp rozvíjel také vícehlasý církevní zpěv.

K oblíbeným autorům tzv. polyfonní hudby patřil mj. i Giovanni Pierluigi da Palestrina (16. stol.), který byl pověřen reformou gregoriánského chorálu a církevní hudby po Tridentském koncilu (to je vrcholné setkání představitelů církve, kteří řešili její aktuální úkoly s výhledem na dlouhou dobu dopředu).

Ukázka:
Skladba „Magnum Mysterium“ – velké tajemství Ježíše Krista. Autor se v této skladbě snaží postihnout Ježíšovu lásku k lidem.

Otázky a náměty k diskusi:
  • Rozpoznali jste v hudebních ukázkách gregoriánského chorálu některá slova, která se zde často opakují? V jakém jazyce jsou zpěvy zpívány? Víte, co tato slova znamenají?

méně

Proč jsou varhany nazývány královským nástrojem?

více

Varhanami nebo alespoň harmoniem je vybaven téměř každý křesťanský kostel a kaple. Proč dosáhly varhany takového rozšíření, by nejlépe mohli zodpovědět varhaníci, mezi kterými se stále objevují i mladí lidé. Sami varhaníci na svých internetových stránkách www.varhany.org píší, že být varhaníkem, to je životní styl. Podle citátu, který je zde uveřejněn, „…jsou varhany ze všech hudebních nástrojů nejznamenitějším strojem pro množství rozmanitých hlasů, které když se spojí s dobrým úmyslem, mohou způsobit přemnoho proměn.“. (J. Gartner, 1834).
 
Největší chrámové varhany se nacházejí v německém městě Pasov (Passau), v tamní barokní katedrále sv. Štěpána. Chrámová hudba

Počínaje obdobím baroka, tj. na počátku 17. století, se stává, že církevní hudba není tolik podřízena bohoslužebnému dění a modlitbě, ale stává se hudebním uměleckým dílem, kterému se „unešeně naslouchá“. To platilo zejména pro bohoslužby v katedrálách a v kostelech velkých knížecích domů. Proto se v tomto období uplatňuje také několik významných hudebních skladatelů (W. A. Mozart, J. Haydn, L. van Beethoven). V prostředí luterské církve skládal svá díla J. S. Bach.

Poslechněte si některé ukázky, na kterých je vidět hra varhaníka rukama i nohama:

Otázky a náměty k diskusi:
  • Švýcarský teolog Hans von Balthazar napsal knihu s názvem „Pravda je symfonická“. Její obsah se týká různosti, která je mezi lidmi i v jejich myšlení. Jak souvisí toto téma s mnohohlasostí varhan, které, když jsou správně využity, znějí jako nádherná harmonická hudba? Vidíte nějakou podobnost mezi symfoničností pravdy a varhanní hudbou?

méně

Co je to kancionál a jaké písně obsahuje?

více

Při příchodu do katedrály v Hradci Králové uvidíte hned za vchodem skříňku s několika desítkami malých knížek. V některých kostelích bývají tyto knížky uloženy v přihrádce lavic. Jedná se zpravidla o tzv. kancionály, neboli zpěvníky s lidovými duchovními písněmi k bohoslužbě, které se zpívaly v národním jazyce. První kancionály vznikaly v 16. stol., tedy v období baroka. Dnes jsou pro nás některé starší písně svědectvím o tom, jak lidé ve své době prožívali svůj vztah k Bohu a co bylo pro jejich víru určující. Lidové písně postupně nahradily zpěv gregoriánského chorálu, a to zejména v době osvícenství.

Na snímku vidíte ukázky z tzv. graduálu (vlevo) a Framusova kancionálu (vpravo). Graduál je liturgickou knihou, kterou vlastnily bohatší a důležité chrámy, při kterých působily scholy zpěváků. Graduál obsahuje nápěvy gregoriánských zpěvů. Menší kostely mívaly jednodušší formu graduálu. Framusův kancionál patří k těm známějším (podobně jako Jistebnický nebo Šteyerův kancionál). Byl určen pro zpěv lidu.
Chrámová hudba

K nejstarším českým lidovým duchovním písním patří tato čtveřice:

Otázky a náměty k diskusi:
  • Přemýšlejte: jaký vliv mají duchovní písně na víru člověka?

méně

Může se mladý člověk setkat v kostele s hudbou své generace?

více

Zatímco až do poloviny 60. let 20. století byly za vhodné nástroje a hudební žánry pro bohoslužbu považovány jen některé, především ty, které povznášely mysl a srdce lidí k Bohu svou vznešeností a krásou, došlo v posledních padesáti letech ke změně i v této oblasti. Liturgická hudba je stále považována za důležitou součást slavných bohoslužeb, ale hudba již zdaleka není jen okrasným rámcem, ani dekorací bohoslužby, ale sama o sobě je liturgií – tedy modlitbou, odpovědí člověka Bohu. Hudební nástroje a zpěv jsou prostředkem, jak se věřící aktivně podílí na slavení bohoslužby.

S tímto pojetím se v kostelích objevily i některé oblíbené strunné, dechové i bicí nástroje. Záleží vždy na charakteru bohoslužby a složení jejích účastníků.

Poslechněte si některé ukázky rockové hudby použité ve službě liturgickému slavení:

Jiným žánrem oblíbeným našimi současníky je tzv. gospel, který vznikl v 1. polovině 20. století v černošských kostelích. Texty měly náboženskou povahu. Jde hlavně o vokální hudbu, při které se užívají též Hammondovy varhany, piáno, bicí, basová a elektrická kytara.

Ukázky skladeb zpívaných v kostelích:

Otázky a náměty k diskusi:
  • Porozuměli jste některé z uvedených skladeb? Jaké touhy či naděje v nich jejich autoři vyjadřují?

méně

GREGORIÁNSKÝ CHORÁL * SANCTUS * ALELUJA * AMEN
VARHANY * SYMFONIE * GRADUÁL * KANCIONÁL
GOSPEL * ROCKOVÁ MŠE

 

Zpět na úvod