Slavení v kostele

Slavení v kostele

„Žádný dům není tak malý, aby nepojal mnoho přátel.“
(Seneca)

Kostel je místem, které zve všechny lidi dobré vůle, aby vstoupili. Symbolem této „otevřené náruče“ je kupodivu i plastika ukřižovaného Ježíše s rozepjatýma rukama. Přesto někteří lidé pociťují jakousi bázeň před vstupem či přebývání v prostoru, do kterého nebyli uvedeni. Účelem této prezentace je upozornit na příležitosti, které poskytuje církev v některých obcích každému člověku, aby se o kostele mohl více dozvědět a strávit v něm chvíle, jež občerství jeho ducha. Představíme i některé přelomové události, k jejichž slavení bývají přizváni přátelé a příbuzní, i když nejsou křesťany.
 

V této kapitole budeme hledat odpovědi na tyto otázky:

Co se v kostele slaví a které svátky jsou společné pro všechny lidi?

více

Umělci rádi vyjadřují důležité skutečnosti lidského života pomocí obrazů nebo symbolů. Řeč symbolů je univerzální a lidé různých kultur je prožívají stejně nebo podobně. Když se lidé z různých částí světa setkají na bohoslužbě v kostele, rozumějí jejímu dění stejně, protože jde o symbolické konání, které má naznačit to, co se podle víry křesťanů děje neviditelným způsobem. Prohlédněte si fotografii a zkuste vyjádřit, co zde dělají děti z Ariky společně s dětmi z Čech:
Slavení v kostele

Děti na snímku přinášejí k oltáři chléb, vodu, víno a také peníze vybrané mezi věřícími na společné potřeby a pro chudé. Tyto dary jsou symbolem všeho dobrého, co každý z přítomných křesťanů od Boha dostal. Každá část bohoslužby má ve všech katolických kostelích na světě stejný význam. Obětní průvod zachycený na fotografii mj. vyjadřuje, že všichni lidé potřebují základní potraviny a jsou si vědomi, že nejsou pro každého samozřejmostí. Proto je předkládají Bohu a děkují za ně. To je příležitostí prožívat radost ze života – tedy slavit.

Otázky a náměty k diskusi:
 • Co je pro vás důvodem k oslavě?
 • Jaké události obvykle slavíte a co to pro vás znamenají?
 • Jaký význam vidíte ve slavení Vánoc a Velikonoc? Víte, které události slaví křesťané o těchto svátcích?

 

méně

Co jsou přelomové okamžiky lidského života a jak se slaví v kostele?

více

V životě jsou chvíle, kdy něco končí a něco nového začíná. Říká se jim „přelomové“ nebo také „přechodové“. Pro člověka je důležité prožít je důstojně a s nadějí do budoucnosti. V průběhu života se k nim může vracet, aby obnovil své síly i původní motivaci.

Prohlédněte si následující obrázky a zkuste charakterizovat přelomové okamžiky, ve kterých se lidé nacházejí:
Slavení v kostele

Křesťané slaví tyto okamžiky v kostele a přijímají při tom poslání být svědky dobra a Boží lásky, kterou zakoušejí. Též dostávají ujištění o Boží pomoci ve všech situacích, které je v životě potkají.

Otázky a náměty k diskusi:
 • Proč by se lidé měli vracet k přelomovým okamžikům svého života?
 • Co byste popřáli do života rodičům narozeného dítěte? Co novomanželům? Co byste řekli lidem, kterým zemřel někdo blízký?

 

méně

Kdy je kostel otevřený pro všechny lidi a co zde mohou prožít?

více

Během roku jsou tři noci, kdy se v kostelích scházejí lidé v hojném počtu. První dvě se slaví o Vánocích a o Velikonocích na památku Ježíšova narození a vzkříšení. Třetí noc si lidé oblíbili až v posledních dvou letech. Připravují ji mnohé komunity věřících pro občany svých měst a obcí obvykle v květnu. Jedná se o tzv. „Noc kostelů“, kdy je pro všechny návštěvníky připraven program, aby měli možnost okusit atmosféru tohoto duchovně bohatého místa a dozvědět se více o stavbě a životě křesťanů.
Slavení v kostele

Prohlédněte si koláž fotografií ze slavení Velikonoc, jejichž obřady jsou bohaté na symboliku. Zkuste najít souvislost mezi jednotlivými symboly. Využijte k tomu tato slova:
SLUŽBA * SPOLEČNÉ JÍDLO * SVĚTLO A TMA * NOVÝ ZAČÁTEK * OSLAVA NOVÉHO ŽIVOTA Slavení v kostele

Otázky a náměty k diskusi:
 • Navštívil/a jsi někdy tzv. „půlnoční“? O jaké setkání se jedná a kdy se koná?
 • Proč jsou Vánoce nejoblíbenějšími svátky?
 • Vidíš nějaký rozdíl mezi slavením Vánoc a slavením osobního výročí, například narozenin?

 

méně

Proč chodí někteří lidé do kostela každý den?

více

Ve větších městech se kostel otevírá každý den a lidé sem přicházejí slavit mši svatou, i když v menším společenství, než tomu bývá v neděli. Připomeňme si, co zde lidé konají:
 • přicházejí vzdát velký dík Bohu za každý den spolu s ostatními věřícími, kteří mají společný cíl a smysl života;
 • zamýšlejí se nad tím, co prožili: děkují za vše dobré a prosí Boha i ostatní přítomné za odpuštění zla, kterého se dopustili;
 • naslouchají Božímu slovu, aby se znovu povzbudili Boží věrností a milosrdenstvím;
 • předkládají Bohu své prosby nejen za sebe, ale za všechny lidi blízké i neznámé, kteří jsou v nesnázích;
 • znovu si připomínají a prožívají Ježíšovu smrt a vzkříšení (jádro křesťanské víry) a přijímají Ježíšův pokrm – znamení jednoty, posily a Boží lásky.

 
Slavení v kostele

Otázky a náměty k diskusi:
 • Jaké denní rituály lidé dodržují? Jaký v tom vidíte smysl?
 • Kterou z činností, jež je pravidelnou součástí slavení bohoslužby, považujete za důležitou pro běžný život lidí? Jakou podobu může mít u lidí, kteří nejsou křesťany?
 • Jakým způsobem může dnešní člověk prožívat ujištění o své důstojnosti a významu svého života?

 

méně

SLAVENÍ * MŠE SVATÁ * KŘEST * SPOLEČENSTVÍ

 

Zpět na úvod