Kostel - základní informace pro mladší žáky

Kostel: základní informace pro mladší žáky

V naší zemi můžeme vidět mnoho kostelů. Jsou místem, kde se setkávají lidé, kteří věří v Boha (říká se jim křesťané) a modlí se k němu. Budova kostela často převyšuje ostatní domy a bývá vidět zdaleka. Uvnitř bývá vybavena mnoha krásnými předměty.

Co vše o kostele víte? To zjistíme pomocí těchto otázek:

Jak vypadá kostel a z čeho je postaven?

více

Prohlédni si obrázky a jmenuj vlastnosti kostelů: Kostel: základní informace pro mladší žáky

méně

Proč má většina kostelů věž?

více

Které z těchto věží nepatří kostelu? Kostel: základní informace pro mladší žáky

méně

Kdo a proč kostel používá?

více

Přečti si tato slova a zeptej se na ta, kterým nerozumíš: FARNÍCI * ŘEHOLNÍCI * POUTNÍCI * BISKUPOVÉ * POZŮSTALÍ Zkus vybrat, který z kostelů na obrázku byl stavěn pro setkávání skupin lidí uvedených na předchozím řádku: Kostel: základní informace pro mladší žáky

méně

Kdy byly kostely postaveny?

více

V různých dobách. Prohlédni si obrázky a zkus určit, který z nich je nejstarší a který byl postaven nedávno: Kostel: základní informace pro mladší žáky V čem se tyto kostely liší a v čem jsou si podobné?

méně

Co je to kaple? Jaký je rozdíl mezi kostelem a kaplí?

více

Kostel: základní informace pro mladší žáky

méně

Co mají všechny kostely a kaple společného?

více

Tipuj:
  • Mají věž.
  • Scházejí se zde křesťané a společně se modlí k Bohu.
  • Byly postaveny před sto lety.
  • Bydlí v nich kněží a mniši.
  • Chodí se do nich na prohlídku.
  • Konají se v nich bohoslužby.

méně

Proč mají kostely jména neboli „tituly“?

více

Každý kostel má své jméno. Většinou ho dostává po nějakém světci. Kostely ve východních Čechách nesou nejčastěji jméno těchto svatých:
sv. Anna, sv. Bartoloměj, sv. Jakub Starší, sv. Jan Křtitel, sv. Jan Nepomucký, sv. Jiří, sv. Josef, sv. Marie Magdalena, sv. Michael, sv. biskup Mikuláš, Panna Maria, Nejsvětější Trojice, sv. Václav

Znáš některého z těchto lidí? Dokázal/a bys vysvětlit, kdo je „světec“?

Světec, kterému je kostel zasvěcen, bývá většinou zobrazen na hlavním oltáři v kostele. Na fotografii je vyobrazen sv. Bartoloměj.
Kostel: základní informace pro mladší žáky

méně

Co můžeme v kostele vidět a jaký to má význam?

více

Kostel: základní informace pro mladší žáky
Když lidé vcházejí do kostela, projdou nejprve předsíní, pak vstoupí do lodi kostela, kde jsou umístěny obvykle lavice. Zde sedí nebo stojí všichni věřící, kteří přišli slavit bohoslužbu. v přední části kostela je prostor, ve kterém se pohybuje kněz a jeho pomocníci. Proto se tento prostor nazývá kněžiště (cizím slovem presbytář). Čím se na tomto obrázku liší kněžiště od ostatních částí kostela? Oba prostory – loď a kněžiště – zpravidla odděluje oblouk, který symbolicky představuje bránu do života v Boží blízkosti. To, co se děje v kněžišti ukazuje, jak Bůh s lidmi jedná. Proto se s ním nyní seznámíme podrobněji:

Prohlédni si následující fotografii kněžiště. Zkus určit, jak se jednotlivá místa označená kruhy nebo elipsami jmenují. Nápovědou je komentář k těmto místům.
Kostel: základní informace pro mladší žáky
Kříž
Připomíná smrt Ježíše Krista. Zároveň ale představuje vítězství nad smrtí, nad kterou ukřižovaný Ježíš zvítězil.

Sedes (česky: sedadlo)
Místo, na kterém sedává při mši svaté kněz nebo biskup, který předsedá slavení bohoslužby.

Ambon
Je to pult, od kterého se čtou texty z Bible – tzv. „Boží Slovo“. Věřící si tak připomínají události, které prožívali lidé s Bohem a tyto zkušenosti pak předávali dál.

Oltář
Na oltáři se připravuje posvátná hostina. Pokrm, který se při ní podává, byl lidem darován Ježíšem Kristem jako projev Boží lásky a pomoci. Lidé, kteří se k této hostině v kostele scházejí, by měli růst ve vzájemné úctě a lásce a společně se zasazovat o dobro ve světě.

Svatostánek a tzv. věčné světlo
Svatostánek je zdobená uzamčená schránka. Je v něm uchováván pokrm, který při bohoslužbě křesťané přijímají. Před svatostánkem nebo v jeho blízkosti svítí lampa. Říká se jí „věčné světlo“, protože láska Boží k lidem nepřestává a trvá věčně. Světlo má červenou barvu, která symbolizuje lásku.

Oltářní obraz
Ve většině kostelů stojí v čele kněžiště velký oltář, na kterém je vyobrazen světec či nějaká událost, připomínající jméno kostela. Dříve se připravovala obětní hostina na něm.
 
Pojmenovali jste jednotlivá místa správně?
Kostel: základní informace pro mladší žáky

Kněžiště bývalo odděleno od lodi kostela mříží. Dnes jsou tyto mříže odstraněny, ale při pohledu z dálky je vidět, že při vstupu do kněžiště je třeba projít „bránou“, která může být ozdobena freskami nebo sochami andělů nebo vzkříšeného Ježíše Krista jako krále nebeského království:
Kostel: základní informace pro mladší žáky

méně

Jaké další předměty jsou v kostele a k čemu se používají?

více

Kostel: základní informace pro mladší žáky Pojmenuj jednotlivé obrázky.
Nápověda:
VÁNOČNÍ __________________________
KŘTI___________
SOŠKA PRAŽSKÉHO _________________
KŘÍŽOVÁ ___________________________
____________ PANNY MARIE
MISKA A ___________________________

méně

Co lidé v kostele dělají?

více

Lidé na obrázcích přišli do kostela, aby zde něco SLAVILI.
Zkus pojmenovat, co se zde slaví. Kostel: základní informace pro mladší žáky

méně

Přemýšlej: Mohou přicházet do kostela pouze křesťané?

KOSTEL * KAPLE * KNĚŽIŠTĚ A LOĎ * OLTÁŘ
KŘTITELNICE * SOCHY SVATÝCH * BETLÉM
KŘÍŽOVÁ CESTA

 

Zpět na úvod