Křesťanský kostel - základní informace pro starší žáky

Křesťanský kostel

„Neukazuj nám cíl bez cesty, jež k němu míří, protože cíl i cesta jsou navzájem spojeny: změníš-li jedno, promění se ti i druhé a jiná cesta tě zavede k jinému cíli.“
(Ferdinand Lassalle)

V naší zemi se setkáváme s křesťanským kostelem takřka na každém kroku. Kostely často dotvářejí dominantu větších i menších měst a vesnic. Mnoho kostelů je pravidelně navštěvováno věřícími či turisty, některé však jen chátrají. Mají tyto stavby ještě jiný smysl než být muzei nebo galeriemi připomínajícími dávné časy? Účelem této prezentace je ukázat, že kompozice kostela a jednotlivá místa v nich souvisí s životem člověka, s jeho směřováním i cílem.

V této prezentaci ponecháme stranou vnější podobu kostela a její prvky. Ta se měnila v průběhu času podle toho, jak se u lidí rozvíjelo jejich chápání světa a také technické dovednosti. S tímto vývojem a symbolikou jednotlivých stavebních slohů se můžete seznámit v kapitole. v části Stavební slohy kostelů.

Budeme se zabývat hledáním odpovědí na několik otázek:

Jak souvisí prostor kostela se životem člověka?

více

Život člověka můžeme přirovnat k cestě nebo k pouti. Někteří se ptají, odkud putujeme a kam máme směřovat. Věže kostela (na obrázku v hlavičce vlevo) ukazují, že lidský život má i vertikální rozměr. Člověk nepotřebuje jít jen „dál“, ale také „stoupat k výšinám“.

Prostřední obrázek nabízí odpověď, kterou můžeme vyčíst z prostoru kostela: lidé chtějí jít vstříc budoucnosti, která je příslibem naplnění jejich očekávání. Křesťan přitom očekává Boží pomoc, ba dokonce se učí věřit, že plného naplnění života dojde jen v blízkosti Boha, kterého Ježíš představil jako svého a našeho společného Otce – Stvořitele a původce života. Cesta k Bohu nebývá přímočará, jak symbolicky naznačuje labyrint na podlaze gotické katedrály ve francouzském Chartres.
Křesťanský kostel
Aby člověk nezůstal jen při pohledu na zem a jeho mysl nezaměstnávaly pouze překážky nebo naopak vlastní úspěchy na životní pouti, nabízí se pohled na klenbu (obr. vpravo). Ta svým žebrovím také naznačuje ne sice přímočarou, ale přece cestu vpřed k Bohu. Na klenbě v tomto pražském gotickém kostele s nejvyšší lodí jsou zobrazeni i lidé, kteří zemřeli v pověsti svatosti a křesťané věří, že žijí u Boha. Proto se k nim někteří obracejí jako ke svým vzorům, průvodcům a přímluvcům.

Otázky a náměty k přemýšlení a diskusi:
 • Co spojuje svatyně, se kterými se můžeme setkat v naší zemi?
 • V čem vidíte rozdíly mezi nimi?
 • Prohlédněte si cestu labyrintem a pokuste se ji interpretovat podle této nápovědy: cesta začíná rychlým pohybem vpřed směrem do středu, který je cílem cesty (Co je cílem života člověka? Čím se nejčastěji zaobírá ve svém srdci – středu?) Následuje krátké kroužení kolem středu labyrintu, aby se nakonec člověk vrátil, odkud vyšel. A co dál? Co je třeba k tomu, aby se skutečně dostal do středu? Je důležité dojít do středu? Co může tato cesta symbolizovat? Proč labyrint vyjadřuje naději, že započatá cesta vede vždy do středu?

méně

Jak je rozčleněn vnitřní prostor kostela?

více

Celá stavba kostela je velmi prokomponovaná a každý její prvek souvisí s celkem a zejména s jádrem křesťanské víry. Kostel je totiž jedním z obrazů církve jako živého organismu, který je součástí světa, o němž křesťané věří, že je stvořen Bohem. Podle biblické knihy Genesis byl svět svěřen člověku do péče. Proto se také vše, co se v kostele nachází a koná, vztahuje k naplňování tohoto úkolu.

Na fotografii vidíte průvod věřících, kteří vešli spolu se svým biskupem do kostela. Prošli pod portálem kostela a předsíní, odtud vešli do lodě kostela (s lavicemi) a směřují do kněžiště. Toto přední místo v kostele bylo stavěno úmyslně tak, aby bylo co nejvíce zalito světlem, protože zde se zpřítomňují nejdůležitější události, ke kterým dochází mezi Bohem a člověkem. Celé dění v kostele je soustředěno kolem osoby Ježíše Krista, na jehož osobě se "zviditelnily" úmysly Boží s lidmi.
 
Křesťanský kostel

Kostel, do kterého nahlížíme, má přibližně půdorys znázorněný na obrázku vlevo. Vpravo je náhled do presbytáře jiného kostela. Křesťanský kostel

Nejdůležitější části kostela jsou označeny barevně. S duchovní symbolikou všech těchto míst se seznámíme kromě sakristie, která je jakousi provozní místností kostela. Připravují se v ní také kněží a ministranti k bohoslužbě.

Na fotografii kněžiště vpravo jsou zřetelně vidět hlavní místa tohoto prostoru. Jejich význam napovídá, proč je kněžiště odděleno od lodi kostela a co se v něm koná. Všechny ostatní části kostela souvisejí s tímto děním.

Otázky a náměty k přemýšlení a diskusi:
 • Zadejte ve vyhledávači na www.google.com heslo „půdorys kostela“ a prohlédněte rozmanitost různých řešení. Co mají vždy společného?
 • Zjistěte, jaký půdorys má kostel ve vaší obci a zakreslete jej do pracovního listu.

méně

Jak je vybaveno kněžiště a co vypovídá o významu bohoslužby?

více

Prohlédněte si znovu jednotlivá místa v kněžišti a zkuste pojmenovat ta, která znáte: Křesťanský kostel

Nápověda: přiřaďte tyto názvy k místům v kněžišti: OLTÁŘ * AMBON * SEDES * SVATOSTÁNEK * KŘÍŽ * VĚČNÉ SVĚTLO
Názvy na prvním řádku označují místa z bílého kamene v popředí obrazu. Ta slouží během bohoslužby k následujícím úkonům:

OLTÁŘ: je stolem umístěným ve středu kněžiště. Název „oltář“ se používá též pro stoly umístněné u stěn chrámu zdobené oltářními obrazy a sochami. V minulosti plnil úlohu hlavního oltáře ten, který stál zpravidla u východní stěny chrámu, v čele kněžiště. Dnes je hlavním oltářem stůl ve středu kněžiště, kolem kterého se mohou shromáždit věřící, jak tomu bylo i v počátcích církve. Někdy se pro něj užívá i názvu „obětní stůl“.

V židovství byl oltář určen k zápalným obětem. Podobnou úlohu má oltář i v křesťanství. Křesťané však neobětují zvířata, ale připomínají si jedinou oběť, kterou přinesl Ježíš: jeho smrt a vzkříšení. Proto je buď přímo na oltáři, nebo v jeho blízkosti umístěn KŘÍŹ. Ježíš svou smrtí zvítězil nad zlem, a prokázal tak, že dobro je silnější než zlo. Jeho oběť přinesla osvobození od zla a zejména odpuštění hříchů, které otevírá cestu k obnově života ve svobodě a lásce a v přátelství s Bohem a druhými lidmi.
Křesťanský kostel

Křesťané se scházejí kolem oltáře k hostině, v níž se jim daruje sám Ježíš pod způsobami chleba a vína. Jejich přijímáním se spojují s Ježíšem a vzájemně mezi sebou. Tento pokrm jim je posilou k životu ve svobodě a lásce, kterou si mají zachovat i v případě, že jsou pronásledováni nebo prožívají nějakou bolest. Vnitřní svobodu a postoje totiž nemůže člověku nikdo vzít.

Na tomto nočním snímku je patrný vztah mezi oltářem, ambonem, velikonoční svící a svatostánkem (září na hlavním nástěnném oltáři). Oltář, na kterém je přinášena Ježíšova oběť, je ve středu dění.
 
Křesťanský kostel

AMBON je místo, odkud se čte text Bible – shromážděná církev tak naslouchá Božímu slovu, jež osvětluje význam Ježíšovy oběti pro lidstvo a vyzývá člověka k odpovědi. Proto se po čtení z Písma svatého vykládá význam událostí, které předcházely nebo byly důsledkem těch, jež se symbolicky zpřítomňují na oltáři.

Ambon byl původně vyvýšeným místem ve starokřesťanských chrámech. Již od. stol. se objevovaly různé typy kazatelen, které se v Evropě prosadily na konci středověku a nahradily tak ambony. Ve druhé polovině 20. století se církev vrátila k původní praxi – četbě Písma svatého od ambonu. Ten nebývá bohatě zdoben, jak tomu bylo u kazatelny, aby se umocnil účinek slyšeného Božího slova.

Velikonoční svíce (PAŠKÁL) je symbolem Ježíšova vzkříšení – vítězství nad smrtí. O velikonoční slavnosti se paškál rozsvěcuje od ohně, pak je vnášen do setmělého kostela. Vzkříšený Kristus dává porozumět Božímu slovu, jak symbolicky znázorňuje tento snímek.
 
Křesťanský kostel

Paškál pak bývá rozsvícen v době velikonoční – tehdy stojí vedle ambonu nebo vedle oltáře. V jiném období se paškál rozsvěcuje jen při křtu a při pohřbu a stává vedle křtitelnice.

SVATOSTÁNEK bývá od doby barokní umístěn ve většině kostelů na hlavním oltáři v čele kněžiště. Uchovává se v něm chléb proměněný na oltáři, aby zde byl k dispozici pro nemocné křesťany. Druhým důvodem je možnost zastavit se v kostele k tiché adoraci (tj. vzdávání úcty) Ježíši Kristu.

Barokní svatostánek v poutním kostele v Malých Svatoňovicích je zdoben u nás méně obvyklým eucharistickým symbolem pelikána (viz obrázek). Tento pták má na své hrudi vak, do něhož ukládá nalovené ryby pro svá mláďata. Když je krmí, je jeho hruď potřísněna krví. Odtud tedy podobnost s Ježíšem, který na kříži prolil svoji krev. Tento symbol tak objasňuje další význam společné hostiny při mši svaté.
 
Křesťanský kostel

Znamením přítomnosti proměněných hostií ve svatostánku je tzv. VĚČNÉ SVĚTLO, které má zpravidla červenou barvu (symbol lásky Boží, který je stále přítomen mezi lidmi). Toto světlo bývá umístěno poblíž svatostánku nebo přímo na něm.

SEDES – česky „sedadlo“ pro kněze je určeno tomu, který předsedá bohoslužbě. V biskupském kostele – katedrále – sedí biskup na tzv. katedře (katedra je místem, odkud se vyučuje). Katedra biskupa bývá zdobena jeho znakem, který se vztahuje k duchovnímu chápání jeho služby.

Sezení během bohoslužby je chvílí ztišení se, zastavení se a tiché modlitby. Jde pouze o několik okamžiků. Jinak je bohoslužba společným děním, na kterém mají aktivní účast všichni přítomní. Probíhá téměř stále formou dialogu mezi knězem a věřícími, kteří se společně obracejí k Bohu.
 
Křesťanský kostel

Otázky a náměty k přemýšlení a diskusi:
 • Beránek, pelikán, chléb a víno, obraz nebo plastika ukřižovaného Ježíše – to vše jsou symboly, které se vztahují k Ježíšově smrti a zmrtvýchvstání. Zkuste na základě jejich obvyklého významu nebo jejich charakteristických vlastností pojmenovat, co vše tato událost pro křesťany může znamenat.
 • Prohlédněte si znovu noční snímek kostela a zkuste vysvětlit, jaký význam má v kostele kněžiště.

méně

Proč se největší prostor kostela nazývá loď?

více

Zkuste nejprve zavřít na chvíli oči a nechat na sebe působit slovo „loď“. Co se vám vybaví? Které vzpomínky nebo asociace? Název „loď“ pro střední část kostela vznikl podobně, a to v souvislosti s událostmi, které jsou popsány v Bibli a které si křesťané zvláště v kostele často připomínají.

Zatím jsme neuvažovali o tom, co vše se v kostele děje. To je předmětem samostatné prezentace nazvané SLAVENÍ V KOSTELE. Při tomto slavení se shromáždění věřící také učí od Ježíše Krista. Naslouchají Božímu slovu ze Starého a Nového zákona, které je vždy zakončeno četbou z evangelia – dobré zprávy, kterou hlásal Ježíš. Jelikož Ježíš učíval také z rybářské lodi svých učedníků, máme zde první podobnost. Druhá podobnost je mezi lodí kostela a Noemovou archou. Noe ji vystavěl, protože Bohu věřil a poslechl jeho zdánlivě nesmyslnou radu postavit velkou loď a nalodit se na ni. Tím si on a jeho rodina zachránili život. Křesťané proto věří, že je dobré poslouchat Boha, aby si člověk uchoval život. Připomeňte si tento příběh pomocí miniatury v jednom ze starých rukopisů Bible:
 
Křesťanský kostel

Toto naslouchání Bohu se mj. děje v lodi kostela. V minulosti byly proto do lodi kostela umísťovány kazatelny, odkud bylo Boží slovo předčítáno a vykládáno. Kazatelna na obrázku vpravo názorně ukazuje souvislost mezi Božím slovem a lodí. Ježíšovi učedníci byli z části rybáři. Ježíš učil z jejich loďky, ukázal učedníkům svoji moc při utišení bouře na jezeře, při mimořádném rybolovu apod. K lodi patří kotva – symbol naděje. Touto nadějí je věčný život u Boha, který symbolizuje horní část nad stříškou kazatelny. Na následujícím snímku je patrné, že mezi lodí a presbytářem je brána, která mj. naznačuje, že ten, kdo naslouchá Božímu slovu a podle něj jedná, může též porozumět posvátnému dění v kněžišti a mít na něm účast.
 
Křesťanský kostel

Křesťan věří v posmrtný život u Boha. Veškeré vybavení kostela, zvláště kněžiště jej k přijetí této nabídky zve.

Otázky a náměty k přemýšlení a diskusi:
 • Pojmenujte předměty a místa na posledním snímku z této prezentace.
 • Jaký je vztah mezi kazatelnou a lodí kostela?
 • Proč bývají na kazatelnách symboly víry, naděje a lásky?
 • Věčné světlo je symbolem Boží lásky a věrnosti, která není závislá na tom, jak člověk jedná. Má takové ujištění smysl pro dnešního člověka? Potřebuje si být jistý něčí věrností? Proč?

méně

Má nějaký zvláštní význam předsíň kostela?

více

PŘEDSÍŇ kostela má podobný význam jako v kterékoliv jiné budově. Člověk si v ní má uvědomit, do jakého domu přichází, a připravit se na toto setkání. Předsíně větších kostelů o tom náležitě informují své návštěvníky různými vývěskami. Předsíň je určena všem lidem. Je dobře, když je otevřená alespoň během dne. Zpravidla je pak oddělena od lodi kostela zamčenou mříží. Již předsíň může sloužit jako místo ke ztišení se a k modlitbě.
 
Křesťanský kostel

Zajímavá je podobnost mezi předsíní kostela a tzv. „nádvořím pohanů“ v židovském chrámu v Jeruzalémě. Svědčí o tom, že Židé před více než dvěma tisíci lety pamatovali na lidi, kteří s nimi sice nesdílejí víru, ale přesto se mohou zajímat o Boha a naslouchat mu. Proto otevřená předsíň kostela není bezvýznamným prostorem.
 
Otázky a náměty k přemýšlení a diskusi:
 • Co si myslíte o obsahu nápisu na desce?

méně

KNĚŽIŠTĚ * LOĎ * PŘEDSÍŇ * OLTÁŘ * AMBON * SEDES
SVATOSTÁNEK * VĚČNÉ SVĚTLO * KŘÍŽ * KATEDRA

 

Zpět na úvod