Kdo by očekával, že se zde setká se slovníkem ve smyslu slovníku cizích slov, jenž by předložil správné a trefné definice všech důležitých hesel, bude zklamán. Smysl tohoto díla je poněkud jiný: jde spíše o impuls k poctivému hledání způsobů, jak přistupovat ke křesťanskému náboženství a jak jej přiblížit současným českým středoškolákům. Nejde o hotové recepty, ale spíše o otázky a inspirace.

více >>
Toto dílo konkrétně nabízí:
 • nástin postojů studentů ve vztahu k různým křesťanským tématům;
 • návrhy, jak k různým tematikám přistupovat z hlediska výuky a výchovy;
 • systém základních okruhů, do kterého si člověk může jednotlivé pojmy začlenit.

Dále tento slovník obsahuje databázi odkazů na existující internetové zdroje, které seriózním a zároveň srozumitelným způsobem pojednávají o klíčových tématech. Nechybí ani databáze odkazů na písně, videa a příběhy, které mohou posloužit při vytváření programu pro vstup do školy.

Nepříliš zkušený pedagog zde snad ocení náš pokus o pohled „dobrého pastýře“ na ty, ke kterým se má ve svém výkladu obrátit. Pedagog, který si není příliš jistý hloubkou svých vědomostí o křesťanství, patrně ocení náš systém, který umožňuje snadnou orientaci v souvislostech mezi tématy. Zkušený náboženský pedagog zde zas může nalézt inspirace k obnově svých zaběhlých způsobů, pomůcek a materiálů.

V každém případě se jedná o referenční materiál vhodný pro použití při různých typech úvodů do křesťanství pro studenty středních škol, kteří mívají o tomto fenoménu pouze skrovné znalosti, zato však hojné předsudky.

Základní okruhy
 • 1. Člověk z pohledu křesťanství
 • 2. Ježíš Kristus
 • 3. Trojjediný Bůh
 • 4. Bible
 • 5. Církev
 • 6. Křesťanský životní styl a etika
 • 7. Perspektiva věčnosti
 • 8. Křesťanská modlitba
 • 9. Svět pohledem křesťanů
Struktura okruhů
 • Každý tematický okruh začíná jakousi provokativní výzvou. Ta nechce vytyčit výchovný cíl naší přednášky, ale jen naznačit, kde jsou skryté zdroje a k čemu církev může a má směřovat.
 • Následuje návrh přístupu k tématu, který naznačuje aktuální možnosti a rizika při výkladu a zamýšlí se též nad celkovým výchovným rozměrem, který téma podněcuje.
 • Poté uvádíme několik základních otázek či témat, na která by se při úvodu do křesťanství nemělo zapomenout. Bude úkolem týmu pedagogů a teologů tyto otázky v budoucnu co nejvhodnějším způsobem zpracovat.
 • Rubrika Názory ke konfrontaci přináší některá „pro“ a „proti“, se kterými se běžně setkáme mezi českými středoškoláky. Seznam není v žádném případě kompletní a uzavřený.
 • Sekce Odkazy k prohloubení přináší externí odkazy na seriózní katolické autory, kteří pojednávají o tématech, která jsme výše uvedli.
 • Média k ilustraci zas nabízí paletu písní a videoklipů, které můžete použít při vašem výkladu.
 • Závěrečné shrnutí je pokusem dát téma do souvislostí s ostatními tématy, aby se člověk neutápěl v jednotlivostech a dokázal si udržovat nadhled.

Jak již bylo naznačeno, tento slovník je dílem, které je otevřené pro další doplňování a vylepšování s perspektivou jeho umístění na internetu ve verzi pro studenty a pro učitele. Doufám, že bude nejen moci posloužit pro vylepšení vašich vstupů na téma křesťanství, ale že se mezi vámi pedagogy najdou nadšenci, kteří by se chtěli podílet na rozvoji tohoto projektu, jehož první verzi vám zde představujeme.

ThLic. Jiří Pešek

méně >>