Jak pojmout téma?

Výuka

Křesťanská modlitba není psychologický proces, intelektuální cvičení, emotivní pohnutí nebo odříkání povinné básničky. Jde o realizaci vztahu mezi člověkem a Bohem v atmosféře víry, důvěry a odevzdanosti. Má mnoho podob a kvalit.

Výchova

Křesťanská modlitba předpokládá náboženskou výchovu v širším slova smyslu: rozvíjení
schopnosti ztišit se, naslouchat, žasnout, klást si otázky a hledat; odkrývání síly
symbolů, gest, posvátných prostorů, slov a pozitivních myšlenek; prohlubování
zkušenosti mezilidské vděčnosti, důvěry, pomoci, odpuštění, prosby, dialogu,
spolupráce, přátelství apod.

Základní otázky

 • 1.Jak se modlit
 • 2.Druhy modlitby
 • 3.Otčenáš

Názory ke konfrontaci

Co bývá na křesťanské víře oceňováno jako sympatické
 • Člověk se může vypovídat, důvěrně se svěřit. Nemusí se bát říci cokoliv.
 • Člověk tak může relaxovat, zregenerovat své síly.
 • Modlitba může vést k přemýšlení, ke kritickému nahlédnutí pod povrch věcí.
 • Ve chvílích obtíží získává člověk sebedůvěru a naději.
 • Může to být záchranná brzda v mezních situacích.
Co bývá nesympatické a zpravidla nesprávně pochopené
 • Není-li Bůh, je to nesmysl.
 • Problematické je „vyslyšeni“ modliteb – vždy záleží na úhlu pohledu.
 • Je to náročné, nudné a zbytečné, nejsem toho schopen.
 • Nelíbí se mi bezmyšlenkové odříkávání modliteb u věřících.
 • Někdy se věřící chovají dost nadřazeně nebo naopak jako by byli z jiného
  světa – nemůže za to jejich modlitba?

Média k ilustraci

Videa Songy
Tento okruh zkoumá křesťanské pojetí modlitby. Člověk má schopnost sám sebe přesáhnout a vstoupit do kontaktu s Bohem, a to díky Ježíši Kristu, který se mezi nimi stal cestou. Již Bible nás inspiruje řadou krásných modliteb a stejně i dvoutisíciletá tradice církve je pokladnicí různých vyjádření vztahu mezi člověkem a Bohem. Modlitba je jednou z důležitých prvků křesťanského životního stylu a též předchutí a přípravou na definitivní spočinutí v Bohu. Křesťané ve svých modlitbách předkládají Bohu celý svět s jeho radostmi a úspěchy, ale i bolestmi a neštěstími.